sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2019.01.21

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ

 АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

       

        Төрийн аудитын байгууллага /ТАБ/-ын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох, үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны тушаалаар “Аудитын иргэний танхим /АИТ/-ын болон аудитын иргэний бүлгийн үйл ажиллагааны дүрэм”-ийг баталсан.

    Дүрэмд зааснаар ТАБ нь АИТ-аар дамжуулан иргэд, олон нийт, төрийн бус байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааны тогтолцоог бий болгож, төрийн аудитын чанар, үр дүнг дээшлүүлж, аудитын үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог бий болгож, тэдэнд ил тод, нээлттэй, үнэн зөв мэдээллийг хүргэх юм.

        Өнгөрсөн онд НТАГ оны эхнээс зохих бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж ажилласнаар МУЕА-ын орлогчийн тушаалаар НТАГ-ын дэргэдэх АИТ-ыг 2018 оны 9-р сард 9 гишүүнтэйгээр байгуулсан.  АИТ-д нийслэл, дүүргийн үйл ажиллагаатай холбоотой салбар салбарын мэдлэг, боловсрол ажлын туршлагатай хүмүүсийг хамруулснаас Монгол Улсын зөвлөх эдийн засагч, зөвлөх инженер, тэргүүлэх төсөвчин, гавьяат эмч, багш зэрэг мэргэжилтнүүдээр бүрдсэн болно.

      Өнгөрсөн хугацаанд Дэлхийн банкнаас зохиосон “Монгол Улс дахь аудитын үйл ажиллагаанд иргэдийг оролцуулах тухай” сэдэвт сургалт, семинарт танхмын гишүүдийг хамруулах, “Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал, түүний үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын сэдэв, төлөвлөгөөний төсөлд гишүүдээс санал авах, явцын талаар ярилцлага зохион байгуулах, “Иргэний оролцоот гүйцэтгэлийн аудитын гарын авлагын төсөл”-д санал тусгах зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа.

       АИТ-аас 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулж НТАГ-ын удирдлагын зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн ҮАГ-т 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүргүүлж, үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэн туршилтын үр дүнг гаргахад анхаарах чиглэл гаргаад ажиллаж байна.

 

НТАГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМ.

2019.01.21

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:17
ӨЧИГДӨР:14
7 ХОНОГТ:31
САРД:314
НИЙТ:211719