sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2019.02.14

LOGO 2019.jijigНТАГ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдвүүд

Төрийн аудитын тухай хуулийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын сэдвүүдээ УИХ-ын Төсвийн байнгын хороогоор батлуулан хэрэгжүүлдэг.

Та бүхэнд НТАГ-аас 2019 онд хийх аудитийн сэдвүүдийг аудитын төрлүүдээр нь танилцуулж байна. Аудитын сэдвүүдийг ингэж оны эхэнд ил тод танилцуулж байгаа нь аудитаар үйлчлүүлэгч байгууллагуудын бэлэн байдлыг урьдчилан хангах, үйл ажиллагаанд нь ачаалал үүсгэхгүй байх зорилготой.

 

Нийцлийн аудит

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар

ОНХС-ийн 2018 оны зарцуулалт, үр дүн  2019.02.01  2019.04.10
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2019.03.01 2019.04.10
Нийслэлд хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт /давтан аудит/ 2019.09.02 2019.11.01

 

Бодлого чиглэлийн дагуу төлөвлөсөн

ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн зарцуулалт  2019.07.02  2019.10.30 

 

Гүйцэтгэлийн аудит

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар

Улсын төсвийн 2018 оны ХО-ын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн 2019.01.02 2019.04.20
Орон нутгийн төсвийн 2018 оны ХО-ын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн 2019.01.02 2019.04.20
Төрөөс иргэдэд олгож байгаа нийгмийн халамж, үйлчилгээний төрөл, зорилго, үр дүн 2019.07.01 2019.09.25
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах өнөөгийн тогтолцоо, хэрэгжилт, үр нөлөө 2019.07.01 2019.10.15
Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн 2019.07.01 2019.10.04
Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн 2019.08.26 2019.11.25
Эмийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагаа, үр дүн /2012-2016/ 2019.06.11 2019.10.13

 

Тусгай захиалгат

“Ухаалаг УБ” хөтөлбөрийн хүрээнд “Ухаалаг смарт карт” ХХК-ийн ҮА, үр дүн  2019.04.01 2019.07.08

 

Бодлого чиглэлийн дагуу төлөвлөсөн

Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал, түүний үр дүн /хугацаа сунгасан/ 2019.01.02 2019.03.15

 

Санхүүгийн тайлангийн аудит

ТШЗ-дын 2018 оны санхүүгийн тайланд 

дүгнэлт гаргах - 114,

үе шатны ажлыг хэсэгчлэн хийх - 461 

2019.01.02  2019.02.25
Төр. орон нутгийн өмчит, оролцоот хуул.этгээд. 2018 оны санхүүгийн тайланд

дүгнэлт гаргах - 9,

үе шатны ажлыг хэсэгчлэн хийх - 10

 2019.02.15 2019.03.15
ТТЗ-дын 2018 оны санхүүгийн тайланд

дүгнэлт гаргах – 9,

нэгтгэсэн тайлан

 2019.03.05 2019.03.25
Нийслэлийн ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд

дүгнэлт гаргах – 1,

нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан - 1,                  

 2019.04.01 2019.04.20

 

 

 

 

 

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:1
ӨЧИГДӨР:21
7 ХОНОГТ:120
САРД:22
НИЙТ:216162