sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2019.04.22

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”

         УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, МУЕА-ын 2019 оны А/03 тушаал, НТАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д нийцлийн аудит хийж, тайланг баталгаажуулж, ҮАГ болон нийслэл, дүүргийн холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

         Аудитаар 241 төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагыг түүвэрлэн хянахад 2018 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 5,381 мэдээлэл, 28,652 гүйлгээ, 10,946 шийдвэр, нийт 44,976 мэдээлэл байршуулахаас 41,370 буюу 92.0%-ийг мэдээлсэн, хэрэгжилт сайн байна. Хугацааны хувьд 5,381 мэдээллийн 91.8%-ийг хугацаанд нь, 8.2%-ийг хугацаа хоцроожээ.

     Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд 2018 оны байдлаар нийслэл, дүүргийн хөрөнгө оруулалт, ОНХС-аас санхүүжүүлсэн 10.0 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч 570 ААНБ-аас 18 ААНБ буюу 3.2% нь шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд хамрагджээ. Нийслэл, дүүргийн дотоод аудитын алба төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлэлд тогтмол хяналт тавьж ажилласан бол БГД, НД-ээс бусад дүүргийн болон нийслэлийн ИТХ хуульд заасан хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна.

        Аудитаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөмж, албан шаардлагыг нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарт хүргүүлж, аудитын тайланг city.audit.mn сайтад байршууллаа.

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:17
ӨЧИГДӨР:14
7 ХОНОГТ:31
САРД:314
НИЙТ:211719