sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018 он  | 2017 он  | 2016 он | 2015 он | 2014 он | 2013 он   2012 он  | 2011 он  | 2010 он  | 2009 он  | 2008 он  | 2007 он

2012 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

 

1

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2011 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт - д хийсэн аудитын тайлан НАГ-АХ-/2012/-01-ГА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

2

Нийслэлийн хүн ам, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цахилгааны хангамж болон “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК, дүүргүүдийн эрчим хүчний салбаруудын үндсэн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн аудитын зөвлӨмжийн хэрэгжилтийн үр дүнд хийсэн давтан аудит НАГ-АХ-/2011/-02-ДА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

3

Хот тохижилтын газрын 2008-2010 зарим Үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/-01-ДА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

4

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүх төрлийн албан татварын ногдуулалт хураалтын бодлого үр дүнд хийсэн аудитын тайланНАГ-АХ/2012/- 03- ГА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

5

Төрийн болон хувийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн төсвийн санхүүжилтийн талаар төрөөс баримталж буй бодлого, үр дүнд хийсэн аудитын тайлан НАГ-AХ-/2012/-04-ГА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

6

Нийслэл, дүүргийн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын бүртгэл, ногдуулалт, хураалтын үр дүнд хийсэн аудитын тайлан НАГ-АХ-/2012/-02-ГА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

7

Орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийн зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын мөрөөр хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ-/2012/-03-ДА 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

8

Улаанбаатар Зам засвар арчлалт – ОНӨААТҮГ-ын 2011 оны зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/- 05- ГА 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

9

Автобус нэг орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2011 оны зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/- 05- ГА

10

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА

11

ЗАА-нд 2010 онд нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, 2011 онд Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийх давтан аудитын тайлан НАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА 

12

Улс, нийслэлийн төсвийн, нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд захиалагчаар ажиллаж хэрэгжүүлсэн зам, замын барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/- 04 - ДА 

13

Багануур дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/ - 04 - ДА

14

Чингэлтэй дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/ - 04 - ДА

15

Сонгинохайрхан дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/- 04 - ДА 

16

Сүхбаатар дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажилагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайлан НАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

17

Налайх дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайланНАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

18

 Баянзүрх дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайланНАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

19

Хан-Уул дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайланНАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА

20

Баянгол дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайланНАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА

21

Багахангай дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011, 2012 онд хэрэгжсэн барилга байгууламж, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн давтан аудитын тайланНАГ-АХ-/2012/- 04 - ДА

22

Дүүргүүдийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн 2011 оны зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/- 08 - ГА

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг
Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

23

Дүүргүүдийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны 2011 оны зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан НАГ-АХ/2012/- 07 - ГА 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

МЭДЭЭ

2019.02.14

2019.02.14

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР НТАГ-ын...

2019.02.14

2019.02.14

НТАГ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдвүүд Төрийн аудитын тухай хуулийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын...

2019.02.04

2019.02.04

ТӨРИЙН АУДИТЫН ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар МУЕА-ын 2015...

2019.02.04

МЭДЭЭЛЭЛ МУЕА-ын тушаалаар сар шинийн баярыг тохиолдуулан санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор Х.Оюунчимэг, Ж.Энхтуяа нарыг “Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр шагналаа....

ӨНӨӨДӨР:36
ӨЧИГДӨР:65
7 ХОНОГТ:240
САРД:763
НИЙТ:205500