sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018 он | 2017 он | 2016 он | 2015 он |2014 он| 2013 он | 2012 он | 2011 он | 2010 он | 2009 он | 2008 он | 2007 он

2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ-АХ-/2014/-СА-I-02-42

pdf view

2

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-II-03-46

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

3

Нийслэлийн статистикийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ-АХ-/2014/-СА-II-04-43

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

4

Нийслэлийн татварын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-II-03-45

pdf view

5

Нийслэлийн цагдаагийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-01-41

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

6

Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан НАГ-АХ-/2014/-СА-II-04-55

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

7

Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан НАГ-АХ-/2014/-СА-I-01-57

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

8

Налайх  дүүрэг дэх мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-III-06-105 

pdf view

9

Баянгол дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/-СА-06-74

pdf view

10

Баянгол дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ –АХ-/2014/-СА-06-75

pdf view

11

Баянзүрх дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/СА-I-02-60

pdf view

12

Баянзүрх дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-I-01-62

pdf view

13

Багануур дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-02-64 

pdf view

14

Багануур дүүргийн  хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-02-65

pdf view

15

Чингэлтэй дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-01-62

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

16

Сонгинохайрхан дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/ - СА-05-76

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

17

Сонгинохайрхан дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-05-77

pdf view

18

Сүхбаатар дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/СА-II-03-70

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

19

Налайх дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-68

pdf view

20

Налайх дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/СА-II-03-69

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

21

Хан-уул дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2013/-СА-04-66

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

22

Хан-уул дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-II-04-67

pdf view

23

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-45-3 

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

24

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-45-2

pdf view

25

Багануур дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/СА-II-03-53

pdf view

26

Багахангай дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/СА-II-03-85

pdf view

27

Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-52

pdf view

28

Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-2014-СА-II-03-83

pdf view

29

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-82

pdf view

30

Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-84

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

31

Хан-уул дүүргийн татварын хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-45-4

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

32

Багахангай дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан НАГ-АХ- /2014/-СА-III-06-73

pdf view

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Нийслэлийн прокурорын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-II-04-48

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

2

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-56

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

3

Нийслэлийн мал эмнэлэгийн газрын2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2013/-СА-02/31

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

4

Багахангай дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийнтайлан

НАГ- АХ-/2014/ - СА-III-06-72

pdf view

5

 Сүхбаатар дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/СА-II-03-71

pdf view

6

 Чингэлтэй дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

  НАГ-АХ-/2014/-СА-I-01-63

pdf view

7

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-44

pdf view

  Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

  Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

  Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

 Улаанбаатар хотын 2013 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-ТГТ-80

 pdf view

 

 

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Нийслэлийн ахмадын хорооны 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-2-4-36  

 pdf view

2

Нийслэлийн тээврийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-3-21

  pdf view

3

Нийслэлийн соёл, урлагийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн   тайлан

НАГ-АХ-/2013/-СА-02-38

   pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

4

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-03-10    

   pdf view

5

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан      

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-04-55

   pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

6

Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-3-39

   pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

7

Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/СА-II-3-17

   pdf view

8

Нийслэлийн биеийн тамир, спортын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-4-59

   pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

9

Нийслэлийн боловсролын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-04-40    

   pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

10

Нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-4-15    

   pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

11

Улаанбаатар хотын музейн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн   тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-4-78

   pdf view

12

Нийслэлийн мэдээллийн   технологийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-II-4-19      

 pdf view

13

Соёлын төв өргөөний 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-II-4-30      

  pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

14

Монголын хүүхдийн ордоны 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан      

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-04-25

  pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

15

Aмьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн тусгай төвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 
НАГ-АХ-/2014/СА-II-03-27

pdf view

16

Нийслэлийн авто замын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-II-4-13

pdf view

17

Багахангай дүүргийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан    

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-4-02      

  pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

18

Баянгол дүүргийн орон нутгийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-АХ/2014/-СА-II-3/04

  pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

19

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны  2013 оны  жилийн эцсийн   
санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-12

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

20

 Чингэлтэй дүүргийн орон нутгийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

 

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-09

 

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

21

Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-50

pdf view

22

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-20

pdf view

23

Нийтлэг үйлчилгээний газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

  НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-22

 

 pdf view

24

Налайх дүүргийн орон нутгийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-06

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

25

Улаанбаатар чуулгын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-29

pdf view

26

Нийслэлийн байгаль орчин, ноггоон хөгжлийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-18

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

27

Нийслэлийн агаарын чанарын албаны 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2/14

pdf view

28

Нийслэлийн архивын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-02-16

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

29

Минж нутагшуулах, үржүүлэх төслийн нэгж ОНӨААТҮГ 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-32

pdf view

30

Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-26

 

 pdf view

31

Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-54

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

32

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-11

 pdf view

33

Захирагчийн ажлын албаны хот тохижилтын зардлын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-52 

pdf view
 34

 Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

 НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-54 

 pdf view
35

Нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-24

pdf view
36

Нийслэлийн гэр хорооллын хөгжлийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн  тайлан

 НАГ-АХ-2014-СА-II-3-37

 pdf view
 37

Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-II-3-82

 

pdf view
38

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-2014-СА-II-3-82-1

pdf view

 

 

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-79

  pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

2

 

Сүхбаатар дүүргийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан

 

НАГ-АХ-/2014/-СА-II-3-04

 

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

3

Хан-уул дүүргийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан      

НАГ-АХ-/2014/-СА-04-08        

  pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

4

Баянзүрх дүүргийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан      

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-1

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

5

Багануур дүүргийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан      

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-05

pdf view

6

 Сонгинохайрхандүүргийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан      

 

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-2-08

 

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

7

Нийслэлийн төв номын сангийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан     

НАГ-АХ-/2014/-СА-I-1-18

pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

 

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУД

 

ЗӨРЧИЛГҮЙ - САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

“Багануур-ус” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-94

 pdf view

2

“Автожим” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-86
  pdf view

3

Налайх дүүргийн "Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн алба" ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/ - СА-III-6-114
   pdf view
  Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг pdf view

4

Улаанбаатар хотын “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-119
  pdf view

5

“Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-118
   pdf view

6

“Гэр хорооллын орон сууцжуулах төсөл” ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-120
   pdf view

7

“Гэрлэх ёслолын ордон” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-85
   pdf view

8

Багахангай дүүргийн “Илч-орд” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-102
   pdf view

9

“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-117
   pdf view

10

"Үндэсний цэцэрлэгт  хүрээлэн" НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/ - СА-III-6-111
   pdf view

11

“Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-106
   pdf view
  Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг pdf view

12

“Нийслэлийн төр захиргааны автобааз” ТБАГУТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-96
 pdf view

13

“Улаанбаатар лифт” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-110
 pdf view

14

"Улаанбаатар сан” –ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-90
  pdf view

15

"Уламжлалт эм, эмийн ургамал компани" НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/ - СА-III-6-109

pdf view

16

“Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн ” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-93

pdf view

17

"Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар" НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-05-91

pdf view

18

"Автобус - 1" ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-88

pdf view

19

“Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар”   HӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-95

pdf view

 

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ - САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

"Сонгинохайрхан дүүргийн тээвэрлэлт үйлчилгээний төв" ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/ - СА-06-113

 pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

2

"Баянгол шинэ өргөө" ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/ - СА-III-6-112
pdf view

3

Усан спорт сургалтын төв НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/-СА-06-107
  pdf view

4

"Налайх тохижилт үйлчилгээ "НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/-СА-06-104
   pdf view
  Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг pdf view

5

"Чандмань налайх" НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/-СА-06-103
   pdf view

6

“Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-115
   pdf view

7

“Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр” НӨҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-97
 pdf view

8

“Нийтийн үйлчилгээний улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-101

 pdf view

9

"Автобус -3" ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-89

 pdf view

10

“Улаанбаатар бизнес хөгжлийн төв” ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ-АХ-/2014/-СА-III-6-108

 pdf view

11

 Хан-Уул агро” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны  2013  оны  жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

 НАГ- АХ-/2014/-СА-05-99

 

 pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

12

“Цахилгаан тээвэр” ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 

НАГ-АХ-/2014/-СА-05-87

 pdf view
 

Зөвлөмжийн дагуу ирүүлсэн албан бичиг

pdf view

 

 

СӨРӨГ - САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

“Багануур тээвэр зохицуулалтын алба”  ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2014/-СА-III-5-98

pdf view

2

“ХАН-УУЛ ЯАРМАГ” ОНӨААТҮГ -ын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
НАГ- АХ-/2014/ - СА-III-5-100
  pdf view

3

“Багануур АЗЗА” ТӨХК-ийн  2013 оныжилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

НАГ- АХ-/2014/-СА-05-92

pdf view

 

 

 

 

МЭДЭЭ

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

ӨНӨӨДӨР:4
ӨЧИГДӨР:19
7 ХОНОГТ:47
САРД:310
НИЙТ:210222