sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2016 он

2018 он | 2017 он | 2016 он | 2015 он |2014 он| 2013 он | 2012 он | 2011 он | 2010 он | 2009 он | 2008 он | 2007 он

2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

 УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

 

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Багахангай, Налайх дүүргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/150/СТА-ТШЗ
pdf view

2

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан  дүүргийн Эрүүгийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/155/-СТА-ТШЗ

pdf view

3

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан  дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/152/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/486/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Багануур дүүргийн Эрүү, Иргэний  анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/156/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй  дүүргийн Эрүүгийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/149/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй  дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/153/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Нийслэлийн Онцгой байдлын  газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/132/-СТА-ТШЗ

pdf view

9

Сүхбаатар дүүргийн Таттварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/604/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Хан Уул  дүүргийн Таттварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/626/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Налайх  Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2016/-ГАК-29

pdf view

12

Нийслэл,  дүүргийн Нийгмийн даатгалын  газар, хэлтсийн санхүүгйин нэгдсэн  тайлан
НАГ-АХ 2016-ГАК-23

pdf view

13

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/640/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Нийслэлийн татварын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/387/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/333/СТА-ТШЗ
pdf view

16

Багахангай дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/470/СТА-ТШЗ
pdf view

17

Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/385/-СТА-ТШЗ
pdf view

18

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/445/СТА-ТШЗ
pdf view

19

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/487/СТА-ТШЗ
pdf view

20

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/389/СТА-ТШЗ
pdf view

21

Аравдугаар тойрог, нийслэлийн тахарын албаны 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/168/СТА-ТШЗ
pdf view

22

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/624/СТА-ТШЗ
pdf view

23

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/621/СТА-ТШЗ
pdf view

24

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/620/СТА-ТШЗ
pdf view

25

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/619/СТА-ТШЗ
pdf view

26

Багануур дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/617/СТА-ТШЗ
pdf view

27

Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/596/СТА-ТШЗ
pdf view

28

Багануур дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/481/СТА-ТШЗ
pdf view

29

Нийслэлийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/133/СТА-ТШЗ
pdf view

30

Нийслэлийн шүүхийн  шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/128/СТА-ТШЗ
pdf view

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016-/5/-СТА-ТТЗ
pdf view

2

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ- 2016/627/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ- 2016/625/СТА-ТШЗ

pdf view

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД 

 ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Багахангай  дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/2/СТА-ТТЗ
pdf view

2

Багахангай  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/461/СТА-ТШЗ
pdf view

3

Багахангай  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/462/-СТА-ТШЗ
pdf view

4

Хан Уул дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/10/СТА-ТТЗ
pdf view

5

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/535/СТА-ТШЗ
pdf view

6

Сүхбаатар   дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/9/СТА-ТТЗ
pdf view

7

Сүхбаатар  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/319/СТА-ТШЗ
pdf view

8

Сүхбаатар  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/320/СТА-ТШЗ
pdf view

9

Баянзүрх дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/3/СТА-ТТЗ
pdf view

10

Баянзүрх  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/299/СТА-ТШЗ
pdf view

11

Баянзүрх  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/300/СТА-ТШЗ
pdf view

12

Чингэлтэй дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ- 2016/11/СТА-ТТЗ
pdf view

13

Чингэлтэй  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ- 2016/436/СТА-ТШЗ
pdf view

14

Чингэлтэй  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ- 2016/438/СТА-ТШЗ
pdf view

15

Налайх дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/8/СТА-ТТЗ
pdf view

16

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/364/СТА-ТШЗ
pdf view

17

Налайх дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/365/СТА-ТШЗ
pdf view

18

Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-АХ/2016/1/СТА-ТЕЗ
pdf view

19

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/390/СТА-ТШЗ
pdf view

20

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Нийтийн аж ахуй, тохижилт үйлчилгээний зардал
НАГ-2016/395/СТА-ТШЗ
pdf view

21

Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар
НАГ-2016/388/СТА-ТШЗ
pdf view

22

Нийслэлийн дотоод аудитын алба
НАГ- 2016/394/СТА-ТШЗ
pdf view

23

Нийслэлийн гэр хорооллын хөгжлийн газар
НАГ-2016/392/СТА-ТШЗ
pdf view

24

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар
НАГ-2016/391/СТА-ТШЗ
pdf view

25

Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар
НАГ-2016/393/СТА-ТШЗ
pdf view

26

Улаанбаатар хотын музей
НАГ-2016/488/СТА-ТШЗ
pdf view

27

Улаанбаатар хотын төв номын сан
НАГ-2016/489/СТА-ТШЗ
pdf view

28

Баянгол дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-2016/7/СТА-ТТЗ
pdf view

29

Сонгинохайрхан дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-2016/6/СТА-ТТЗ

pdf view

30

Багануур  дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-2016/1/СТА-ТТЗ
pdf view

31

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/592/СТА-ТШЗ
pdf view

32

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/591/СТА-ТШЗ
pdf view

33

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
НАГ-2016/130/СТА-ТШЗ
pdf view

34

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар
НАГ-2016/124/СТА-ТШЗ
pdf view

35

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
НАГ-2016/123/СТА-ТШЗ
pdf view

36

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/122/СТА-ТШЗ
pdf view

37

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар
НАГ-2016/121/СТА-ТШЗ
pdf view

38

Нийслэлийн Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор
НАГ-2016/120/СТА-ТШЗ
pdf view

39

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
НАГ-2016/119/СТА-ТШЗ
pdf view

40

Нийслэлийн Биеийн Тамир спортын газар
НАГ-2016/118/СТА-ТШЗ
pdf view

41

Нийслэлийн Агаарын чанарын алба
НАГ-2016/117/СТА-ТШЗ
pdf view

42

Нийслэлийн Авто замын газар
НАГ-2016/116/СТА-ТШЗ
pdf view

43

Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/112/СТА-ТШЗ
pdf view

44

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/111/СТА-ТШЗ
pdf view

45

Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/31/СТА-ТШЗ
pdf view

46

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/30/СТА-ТШЗ
pdf view

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/536/-СТА-ТШЗ
pdf view

2

Нийгмийн хамгааллын тусгай төв
НАГ-2016/15/СТА-ТШЗ
pdf view

 

 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУД

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ 

1

Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз
НАГ-2016/18/-СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

2

Ахмад хотхон-1 ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/5/СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

3

Эмээлт  хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ
НАГ-2016/24/САГ-ОНӨААН
pdf view

4

Гэр хорооллын  орон сууцжуулах  төсөл  ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/16/СТА-ОНӨААН
pdf view

5

Хан Уул  дүүргийн Нийтлэг  үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/23/СТА-ОНӨААН
pdf view

6

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв   ОНӨТҮГ
НАГ-2016/20-СТА-ОНӨААН
pdf view

7

Минж  нутагшуулах төсөл  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/14/-СТА-ОНӨААН
pdf view

8

Монгол  наадам цогцолбор  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/01/САГ-ОНӨААН
pdf view

9

Налайх хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк   ОНӨТҮГ
НАГ-2016/15/ СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

10

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/17/-СТА-ОНӨААН
pdf view

11

Баянзүрх Шижир  ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/11/СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

12

Улаанбаатар  лифт   ОНӨТҮГ
НАГ-2016/20/-СТА-ОНӨААН
pdf view

13

Улаанбаатар  Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨТҮГ
НАГ-2016/19/САГ-ОНӨААН
pdf view

14

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/25/СТА-ОНӨААН
pdf view

15

Замын хөдөлгөнийн удирдлагын төв  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/13/СТА-ОНӨААН
pdf view

16

Усан спорт  сургалтын төв  ОНӨААТҮГ
НАГ-АХ-/2016/-ГАК-64
pdf view

17

"Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ
НАГ-АХ/2016/-ГАК-27/
pdf view

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Авто худалдааны цогцолбор   ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/2/СТА-ОНӨААН
pdf view

МЭДЭЭ

2019.02.14

2019.02.14

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР НТАГ-ын...

2019.02.14

2019.02.14

НТАГ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдвүүд Төрийн аудитын тухай хуулийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын...

2019.02.04

2019.02.04

ТӨРИЙН АУДИТЫН ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар МУЕА-ын 2015...

2019.02.04

МЭДЭЭЛЭЛ МУЕА-ын тушаалаар сар шинийн баярыг тохиолдуулан санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор Х.Оюунчимэг, Ж.Энхтуяа нарыг “Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр шагналаа....

ӨНӨӨДӨР:36
ӨЧИГДӨР:65
7 ХОНОГТ:240
САРД:763
НИЙТ:205500