sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2016 он

2018 он | 2017 он | 2016 он | 2015 он |2014 он| 2013 он | 2012 он | 2011 он | 2010 он | 2009 он | 2008 он | 2007 он

2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

 УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

 

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Багахангай, Налайх дүүргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/150/СТА-ТШЗ
pdf view

2

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан  дүүргийн Эрүүгийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/155/-СТА-ТШЗ

pdf view

3

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан  дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/152/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/486/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Багануур дүүргийн Эрүү, Иргэний  анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/156/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй  дүүргийн Эрүүгийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/149/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй  дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүхийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/153/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Нийслэлийн Онцгой байдлын  газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/132/-СТА-ТШЗ

pdf view

9

Сүхбаатар дүүргийн Таттварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/604/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Хан Уул  дүүргийн Таттварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/626/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Налайх  Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-АХ-/2016/-ГАК-29

pdf view

12

Нийслэл,  дүүргийн Нийгмийн даатгалын  газар, хэлтсийн санхүүгйин нэгдсэн  тайлан
НАГ-АХ 2016-ГАК-23

pdf view

13

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/640/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Нийслэлийн татварын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/387/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/333/СТА-ТШЗ
pdf view

16

Багахангай дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/470/СТА-ТШЗ
pdf view

17

Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/385/-СТА-ТШЗ
pdf view

18

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/445/СТА-ТШЗ
pdf view

19

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/487/СТА-ТШЗ
pdf view

20

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/389/СТА-ТШЗ
pdf view

21

Аравдугаар тойрог, нийслэлийн тахарын албаны 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/168/СТА-ТШЗ
pdf view

22

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/624/СТА-ТШЗ
pdf view

23

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/621/СТА-ТШЗ
pdf view

24

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/620/СТА-ТШЗ
pdf view

25

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/619/СТА-ТШЗ
pdf view

26

Багануур дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/617/СТА-ТШЗ
pdf view

27

Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/596/СТА-ТШЗ
pdf view

28

Багануур дүүргийн татварын хэлтсийн 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/481/СТА-ТШЗ
pdf view

29

Нийслэлийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/133/СТА-ТШЗ
pdf view

30

Нийслэлийн шүүхийн  шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ-2016/128/СТА-ТШЗ
pdf view

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016-/5/-СТА-ТТЗ
pdf view

2

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ- 2016/627/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газрын 2015 оны санхүүгийн тайлан
НАГ- 2016/625/СТА-ТШЗ

pdf view

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД 

 ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Багахангай  дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/2/СТА-ТТЗ
pdf view

2

Багахангай  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/461/СТА-ТШЗ
pdf view

3

Багахангай  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/462/-СТА-ТШЗ
pdf view

4

Хан Уул дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/10/СТА-ТТЗ
pdf view

5

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/535/СТА-ТШЗ
pdf view

6

Сүхбаатар   дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/9/СТА-ТТЗ
pdf view

7

Сүхбаатар  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/319/СТА-ТШЗ
pdf view

8

Сүхбаатар  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/320/СТА-ТШЗ
pdf view

9

Баянзүрх дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/3/СТА-ТТЗ
pdf view

10

Баянзүрх  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/299/СТА-ТШЗ
pdf view

11

Баянзүрх  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/300/СТА-ТШЗ
pdf view

12

Чингэлтэй дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ- 2016/11/СТА-ТТЗ
pdf view

13

Чингэлтэй  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ- 2016/436/СТА-ТШЗ
pdf view

14

Чингэлтэй  дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ- 2016/438/СТА-ТШЗ
pdf view

15

Налайх дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан
НАГ-2016/8/СТА-ТТЗ
pdf view

16

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/364/СТА-ТШЗ
pdf view

17

Налайх дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/365/СТА-ТШЗ
pdf view

18

Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-АХ/2016/1/СТА-ТЕЗ
pdf view

19

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/390/СТА-ТШЗ
pdf view

20

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Нийтийн аж ахуй, тохижилт үйлчилгээний зардал
НАГ-2016/395/СТА-ТШЗ
pdf view

21

Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар
НАГ-2016/388/СТА-ТШЗ
pdf view

22

Нийслэлийн дотоод аудитын алба
НАГ- 2016/394/СТА-ТШЗ
pdf view

23

Нийслэлийн гэр хорооллын хөгжлийн газар
НАГ-2016/392/СТА-ТШЗ
pdf view

24

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар
НАГ-2016/391/СТА-ТШЗ
pdf view

25

Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар
НАГ-2016/393/СТА-ТШЗ
pdf view

26

Улаанбаатар хотын музей
НАГ-2016/488/СТА-ТШЗ
pdf view

27

Улаанбаатар хотын төв номын сан
НАГ-2016/489/СТА-ТШЗ
pdf view

28

Баянгол дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-2016/7/СТА-ТТЗ
pdf view

29

Сонгинохайрхан дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-2016/6/СТА-ТТЗ

pdf view

30

Багануур  дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
НАГ-2016/1/СТА-ТТЗ
pdf view

31

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/592/СТА-ТШЗ
pdf view

32

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/591/СТА-ТШЗ
pdf view

33

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
НАГ-2016/130/СТА-ТШЗ
pdf view

34

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар
НАГ-2016/124/СТА-ТШЗ
pdf view

35

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
НАГ-2016/123/СТА-ТШЗ
pdf view

36

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/122/СТА-ТШЗ
pdf view

37

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар
НАГ-2016/121/СТА-ТШЗ
pdf view

38

Нийслэлийн Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор
НАГ-2016/120/СТА-ТШЗ
pdf view

39

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
НАГ-2016/119/СТА-ТШЗ
pdf view

40

Нийслэлийн Биеийн Тамир спортын газар
НАГ-2016/118/СТА-ТШЗ
pdf view

41

Нийслэлийн Агаарын чанарын алба
НАГ-2016/117/СТА-ТШЗ
pdf view

42

Нийслэлийн Авто замын газар
НАГ-2016/116/СТА-ТШЗ
pdf view

43

Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/112/СТА-ТШЗ
pdf view

44

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/111/СТА-ТШЗ
pdf view

45

Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/31/СТА-ТШЗ
pdf view

46

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
НАГ-2016/30/СТА-ТШЗ
pdf view

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
НАГ-2016/536/-СТА-ТШЗ
pdf view

2

Нийгмийн хамгааллын тусгай төв
НАГ-2016/15/СТА-ТШЗ
pdf view

 

 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУД

ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ 

1

Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз
НАГ-2016/18/-СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

2

Ахмад хотхон-1 ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/5/СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

3

Эмээлт  хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ
НАГ-2016/24/САГ-ОНӨААН
pdf view

4

Гэр хорооллын  орон сууцжуулах  төсөл  ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/16/СТА-ОНӨААН
pdf view

5

Хан Уул  дүүргийн Нийтлэг  үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/23/СТА-ОНӨААН
pdf view

6

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв   ОНӨТҮГ
НАГ-2016/20-СТА-ОНӨААН
pdf view

7

Минж  нутагшуулах төсөл  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/14/-СТА-ОНӨААН
pdf view

8

Монгол  наадам цогцолбор  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/01/САГ-ОНӨААН
pdf view

9

Налайх хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк   ОНӨТҮГ
НАГ-2016/15/ СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

10

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/17/-СТА-ОНӨААН
pdf view

11

Баянзүрх Шижир  ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/11/СТА-ОНӨААТҮГ
pdf view

12

Улаанбаатар  лифт   ОНӨТҮГ
НАГ-2016/20/-СТА-ОНӨААН
pdf view

13

Улаанбаатар  Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨТҮГ
НАГ-2016/19/САГ-ОНӨААН
pdf view

14

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/25/СТА-ОНӨААН
pdf view

15

Замын хөдөлгөнийн удирдлагын төв  ОНӨТҮГ
НАГ-2016/13/СТА-ОНӨААН
pdf view

16

Усан спорт  сургалтын төв  ОНӨААТҮГ
НАГ-АХ-/2016/-ГАК-64
pdf view

17

"Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ
НАГ-АХ/2016/-ГАК-27/
pdf view

ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ

1

Авто худалдааны цогцолбор   ОНӨААТҮГ
НАГ-2016/2/СТА-ОНӨААН
pdf view

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:16
ӨЧИГДӨР:14
7 ХОНОГТ:30
САРД:313
НИЙТ:211718