sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2017 он

2018 он | 2017 он | 2016 он | 2015 он |2014 он| 2013 он | 2012 он | 2011 он | 2010 он | 2009 он | 2008 он | 2007 он

 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

Улсын төсвийн байгууллага болон Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

"ЗӨРЧИЛГҮЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"
Нийслэл, дүүргийн Татварын газар, хэлтсүүд

1

Нийслэлийн Татварын газар

НАГ-2017/284/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/262/СТА-ТШЗ

 pdf view

3

Налайх дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/568/СТА-ТШЗ

 pdf view

4

Багануур дүүргийн татварын хэлтэс

НАГ-2017/429/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс

НАГ-2017/428/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/470/СТА-ТШЗ

 pdf view

7

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс

НАГ-2017/427/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Багахангай дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/426/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/425/СТА-ТШЗ

pdf view
Нийслэл, дүүргийн Прокурорын газрууд

1

Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газар

НАГ-2017/348/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Чингэлтэй дүүргийн  Прокурорын газар

НАГ-2017/311/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/520/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багануур дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/519/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/515/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Нийслэлийн прокурорын газар

НАГ-2017/714/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/693/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/692/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Баянгол дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/691/СТА-ТШЗ

pdf view
Нийслэл, дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсүүд

1

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар

НАГ-2017/384/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/442/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/444/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/446/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/437/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/439/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс

НАГ-2017/447/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Багахангай дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс

НАГ-2017/481/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/418/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/421/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс

НАГ-2017/448/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/405/СТА-ТШЗ

pdf view

13

Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/414/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/417/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/441/СТА-ТШЗ

pdf view

16

Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/623/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/397/СТА-ТШЗ

pdf view

18

Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/399/СТА-ТШЗ

pdf view
Шүүх

1

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн  Иргэний анхан шатны  шүүх

НАГ-2017/688/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүх

НАГ-2017/687/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Багануур дүүргийн  Иргэний анхан шатны шүүх,  Эрүүгийн анхан шатны  шүүх

НАГ-2017/686/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багахангай, Налайх дүүргийн  Иргэн,  Эрүүгийн  анхан  шатны  шүүх

НАГ-2017/684/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн  хэргийн анхан шатны  шүүх

НАГ-2017/683/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн  хэргийн анхан шатны шүүх

НАГ-2017/685/СТА-ТШЗ

pdf view
Бусад

1

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

НАГ-2017/328/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

НАГ-2017/322/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Нийслэлийн шүүхийн  шийдвэр гүйцэтгэх алба

НАГ-2017/522/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний алба

НАГ-2017/521/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Нийслэлийн онцгой байдлын газар, хэлтсүүдийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

НАГ-2017/569/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

НАГ-2017/332/СТА-ТШЗ

pdf view
Боловсрол, статистик

1

Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/589/СТА-ТШЗ

 pdf view

2

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/587/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/584/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Сонгинохайрхан дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/583/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/580/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/576/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/572/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/570/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Налайх дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/424/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Сонгинохайрхан дүүргийн Статитсикийн хэлтэс

НАГ-2017/423/СТА-ТШЗ

 pdf view

11

Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/422/СТА-ТШЗ

 pdf view

12

Баянзүрх дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/420/СТА-ТШЗ

 pdf view

13

Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/419/СТА-ТШЗ

 pdf view

14

Баянгол дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/416/СТА-ТШЗ

 pdf view

15

Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/415/СТА-ТШЗ

 pdf view

16

Багануур дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/413/СТА-ТШЗ

 pdf view

17

Нийслэлийн статистикийн газар

НАГ-2017/316/СТА-ТШЗ

 pdf view

18

Нийслэлийн Боловсролын газар

НАГ-2017/314/СТА-ТШЗ

pdf view
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын газар

1

Нийслэл, дүүргийн Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-2017/10/СТА-ТТЗ

 pdf view
Нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар хэлтсүүд

1

Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/526/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Сүхбаатар дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/525/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Сүхбаатар дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/303/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багахангай дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/431/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Багахангай дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/305/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Налайх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/599/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Багануур дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/523/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Багануур  дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/304/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Налайх  дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/306/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар

НАГ-2017/454/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/366/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Баянзүрх  дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/309/СТА-ТШЗ

pdf view

13

Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдлөмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/529/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/301/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/324/СТА-ТШЗ

pdf view

16

Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар

НАГ-2017/603/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/308/СТА-ТШЗ

pdf view

18

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/330/СТА-ТШЗ

pdf view 

19

Хан- Уул дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/307/СТА-ТШЗ

pdf view
"ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"

1

Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/553/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-2017/1/СТА-ТТЗ

pdf view

3

Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/302/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багануур АЗЗА ТӨХК

НАГ-2017/1/СТА-ТӨҮГ

pdf view

Орон нутгийн төсвийн байгууллага болон Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн

газруудын 2016 оны тайланд  хийсэн аудитын тайлан

"ЗӨРЧИЛГҮЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"

Нийслэл, дүүргийн Татварын газар, хэлтсүүд

1

Нийслэлийн ТЕЗ-ийн Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

НАГ-2017/1/СТА-ТЕЗ

pdf view
Нийслэлийн төсвийн шууд

1

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/153/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын Нөөц хөрөнгө

НАГ-2017/320/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

НАГ-2017/152/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар

НАГ-2017/364/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

НАГ-2017/356/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Нийслэлийн Байгаль орчны газар (Зуслангийн товчоотой)

НАГ-2017/661/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Улаанбаатар хотын музей

НАГ-2017/610/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар

НАГ-2017/601/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар

НАГ-2017/596/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Улаанбаатар хотын төв номын сан

НАГ-2017/327/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Нийслэлийн Дотоод аудитын алба

НАГ-2017/323/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар

НАГ-2017/300/СТА-ТШЗ

pdf view

13

Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар

НАГ-2017/298/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Нийслэлийн Архивын газар

НАГ-2017/297/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

НАГ-2017/156/СТА-ТШЗ

pdf view

16

Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо

НАГ-2017/544/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар

НАГ-2017/543/СТА-ТШЗ

pdf view

18

Нийслэлийн Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор

НАГ-2017/540/СТА-ТШЗ

pdf view

19

Нийгмийн хамгааллын тусгай төв

НАГ-2017/538/СТА-ТШЗ

pdf view

20

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

НАГ-2017/535/СТА-ТШЗ

pdf view

21

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар

НАГ-2017/532/СТА-ТШЗ

pdf view

22

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар

НАГ-2017/315/СТА-ТШЗ

pdf view

23

Нийслэлийн Газрын алба

НАГ-2017/299/СТА-ТШЗ

pdf view

24

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар

НАГ-2017/158/СТА-ТШЗ

pdf view

25

Нийслэлийн Тээврийн газар

НАГ-2017/157/СТА-ТШЗ

pdf view

26

Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар

НАГ-2017/155/СТА-ТШЗ

pdf view

27

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар

НАГ-2017/449/СТА-ТШЗ

pdf view

28

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар

НАГ-2017/542/СТА-ТШЗ

pdf view

29

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө

НАГ-2017/331/СТА-ТШЗ

pdf view

30

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн Өнөр бүл төв

НАГ-2017/690/СТА-ТШЗ

pdf view

31

Нийслэлийн Улаанбаатар чуулга

НАГ-2017/159/СТА-ТШЗ

pdf view

32

Монголын хүүхдийн ордон

НАГ-2017/154/СТА-ТШЗ

pdf view

33

Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төв

НАГ-2017/537/СТА-ТШЗ

pdf view

34

Баянгол дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/550/СТА-ТШЗ

pdf view

35

Сүхбаатар дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/547/СТА-ТШЗ

pdf view

36

Багахангай дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/430/СТА-ТШЗ

pdf view

37

Налайх дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/598/СТА-ТШЗ

pdf view

38

Багануур дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/548/СТА-ТШЗ

pdf view

39

Баянзүрх дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/498/СТА-ТШЗ

pdf view

40

Чингэлтэй дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/329/СТА-ТШЗ

pdf view

41

Хан-уул дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/263/СТА-ТШЗ

pdf view

42

Сонгинохайрхан дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/552/СТА-ТШЗ

pdf view
Дүүргийн төсвийн шууд

1

Чингэлтэй  дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/11/СТА-ТТЗ

pdf view

2

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/443/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

НАГ-2017/259/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/7/СТА-ТТЗ

pdf view

5

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/503/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Налайх дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/9/СТА-ТТЗ

pdf view

7

Налайх Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/70/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Налайх дүүргийн  Засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/69/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/6/СТА-ТТЗ

pdf view

10

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НАГ-2017/351/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

НАГ-2017/346/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Баянгол дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/5/СТА-ТТЗ

pdf view

13

Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/318/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/317/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Багануур  дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/4/СТА-ТТЗ

pdf view

16

Багануур дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/728/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/2/СТА-ТТЗ

pdf view

18

Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НАГ-2017/561/СТА-ТШЗ

pdf view

19

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамын газар

НАГ-2017/563/СТА-ТШЗ

pdf view

20

Багахангай дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/3/СТА-ТТЗ

pdf view

21

Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НАГ-2017/363/СТА-ТШЗ

pdf view

22

Багахангай дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газар

НАГ-2017/367/СТА-ТШЗ

pdf view

23

Хан-Уул  дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/8/СТА-ТТЗ

pdf view

24

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/201/СТА-ТШЗ

pdf view

25

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

НАГ-2017/200/СТА-ТШЗ

pdf view
Нийслэл, дүүргийн өмчит

1

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Гурав

НАГ-2017/21/СТА-ОНӨААН

pdf view

2

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Нэг

НАГ-2017/20/СТА-ОНӨААН

pdf view

3

Баянзүрх дүүргийн  Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Хоёр

НАГ-2017/19/СТА-ОНӨААН

pdf view

4

Сонгинохайрхан Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/53/СТА-ОНӨААН

pdf view

5

Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/31/СТА-ОНӨААН

pdf view

6

Сонгинохайрхан дүүргийн Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв

НАГ-2017/15/СТА-ОНӨААН

pdf view

7

Хан-Уул дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/64/СТА-ОНӨААН

pdf view

8

Налайх  тохижилт, үйлчилгээ НӨҮГ

НАГ-2017/38/СТА-ОНӨААН

pdf view

9

Налайх дүүрэг Гэрэлтүүлэг, чимэглэлийн алба ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/40/СТА-ОНӨААН

pdf view

10

Багануур -Ус НӨҮГ

НАГ-2017/42/СТА-ОНӨААН

pdf view

11

Багануур дүүрэг Автожим НӨҮГ

НАГ-2017/36/СТА-ОНӨААН

pdf view

12

Баянзүрх  дүүргийн Усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/61/СТА-ОНӨААН

pdf view

13

Багахангай дүүргийн Хот тохижилт ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/49/СТА-ОНӨААН

pdf view

14

Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/22/СТА-ОНӨААН

pdf view

15

Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз

НАГ-2017/35/СТА-ОНӨААН

pdf view

16

"Авто худалдааны цогцолбор" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/26/СТА-ОНӨААН

pdf view

17

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ТБАГУТҮГ

НАГ-2017/24/СТА-ОНӨААН

pdf view

18

Минж нутагшуулах үржүүлэх төслийн нэгж

НАГ-2017/18/СТА-ОНӨААН

pdf view

19

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв ОНӨТҮГ

НАГ-2017/17/СТА-ОНӨААН

pdf view

20

“Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/13/СТА-ОНӨААН

pdf view

21

"Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/12/СТА-ОНӨААН

pdf view

22

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/11/СТА-ОНӨААН

pdf view

23

Багануур хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк /ОНӨТҮГ/

НАГ-2017/7/СТА-ОНӨААН

pdf view

24

Улаанбаатар лифт ОНӨТҮГ

НАГ-2017/3/СТА-ОНӨААН

pdf view

25

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв  ОНӨТҮГ

НАГ-2017/2/СТА-ОНӨААН

pdf view

26

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк /ОНӨТҮГ/

НАГ-2017/54/СТА-ОНӨАА

pdf view

27

Улаанбаатар Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв  ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/47/СТА-ОНӨААН

pdf view

28

Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ

НАГ-2017/29/СТА-ОНӨААН

pdf view

29

Усан спорт сургалтын төв  ОНӨААТҮГазар

НАГ-2017/65/СТА-ОНӨААН

pdf view

30

Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК

НАГ-2017/5/СТА-ОНӨААН

pdf view

31

"Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/1/СТА-ОНӨААН

pdf view

32

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/14/СТА-ОНӨААН

pdf view

33

Асгат ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/25/СТА-ОНӨААН

pdf view

34

Өсвөр үе НӨҮГ

НАГ-2017/43/СТА-ОНӨААН

pdf view

35

"Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/23/СТА-ОНӨААН

pdf view

36

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/16/СТА-ОНӨААН

pdf view

37

Багахангай Илч Орд НӨҮГ

НАГ-2017/44/СТА-ОНӨААН

pdf view

38

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар

НАГ-2017/4/СТА-ОНӨААН

pdf view

39

Гэрлэх ёслолын ордон ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/34/СТА-ОНӨААН

pdf view

40

Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/30/СТА-ОНӨААН

pdf view

41

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн   НӨҮГ

НАГ-2017/28/СТА-ОНӨААН

pdf view

42

Ус сувгийн удирдах газар

НАГ-2017/46/СТА-ОНӨААН

pdf view

43

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар

НАГ-2017/41/СТА-ОНӨААН

pdf view

44

Ахмадын хотхон нэг ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/33/СТА-ОНӨААН

pdf view
"ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"
Дүүргийн төсвийн шууд   

1

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/502/СТА-ТШЗ

pdf view

 2

Багануур дүүргийн засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/725/СТА-ТШЗ

pdf view
  Нийслэл, дүүргийн өмчит

1

Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/55/СТА-ОНӨААН

pdf view

2

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Дөрөв ОНӨААТҮГазар

НАГ-2017/32/СТА-ОНӨААН

pdf view

3

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний нэгдсэн авто бааз ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/10/СТА-ОНӨААН

pdf view

4

Налайх дүүргийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/63/СТА-ОНӨААН

pdf view

5

"Сүхбаатар Дэвшил" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/37/СТА-ОНӨААН

pdf view

6

Чандмань налайх НӨҮГ

НАГ-2017/39/СТА-ОНӨААН

pdf view

7

Багануур Тээвэр зохицуулалтын алба

НАГ-2017/45/СТА-ОНӨААН

pdf view

8

Чингэлтэй дүүргийн "Ногоон булан" ахмадын амралт сувилал ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/57/СТА-ОНӨААН

pdf view

9

Налайх  хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк /ОНӨТҮГ/

НАГ-2017/56/СТА-ОНӨААН

pdf view

10

Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК

НАГ-2017/9/СТА-ОНӨААН

pdf view

11

Бэлчээрийн менежмент ОНӨТҮГ

НАГ-2017/8/СТА-ОНӨААН

pdf view

12

Багахангайн мах боловсруулах үйлдвэр

НАГ-2017/48/СТА-ОНӨААН

pdf view

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:16
ӨЧИГДӨР:14
7 ХОНОГТ:30
САРД:313
НИЙТ:211718