sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2017 он

2018 он | 2017 он | 2016 он | 2015 он |2014 он| 2013 он | 2012 он | 2011 он | 2010 он | 2009 он | 2008 он | 2007 он

 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

Улсын төсвийн байгууллага болон Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

"ЗӨРЧИЛГҮЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"
Нийслэл, дүүргийн Татварын газар, хэлтсүүд

1

Нийслэлийн Татварын газар

НАГ-2017/284/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/262/СТА-ТШЗ

 pdf view

3

Налайх дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/568/СТА-ТШЗ

 pdf view

4

Багануур дүүргийн татварын хэлтэс

НАГ-2017/429/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс

НАГ-2017/428/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/470/СТА-ТШЗ

 pdf view

7

Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс

НАГ-2017/427/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Багахангай дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/426/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/425/СТА-ТШЗ

pdf view
Нийслэл, дүүргийн Прокурорын газрууд

1

Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газар

НАГ-2017/348/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Чингэлтэй дүүргийн  Прокурорын газар

НАГ-2017/311/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/520/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багануур дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/519/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/515/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Нийслэлийн прокурорын газар

НАГ-2017/714/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/693/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/692/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Баянгол дүүргийн прокурорын газар

НАГ-2017/691/СТА-ТШЗ

pdf view
Нийслэл, дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсүүд

1

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар

НАГ-2017/384/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/442/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/444/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/446/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/437/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/439/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс

НАГ-2017/447/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Багахангай дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс

НАГ-2017/481/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/418/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/421/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс

НАГ-2017/448/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/405/СТА-ТШЗ

pdf view

13

Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/414/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/417/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/441/СТА-ТШЗ

pdf view

16

Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/623/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс

НАГ-2017/397/СТА-ТШЗ

pdf view

18

Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс

НАГ-2017/399/СТА-ТШЗ

pdf view
Шүүх

1

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн  Иргэний анхан шатны  шүүх

НАГ-2017/688/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний анхан шатны шүүх

НАГ-2017/687/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Багануур дүүргийн  Иргэний анхан шатны шүүх,  Эрүүгийн анхан шатны  шүүх

НАГ-2017/686/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багахангай, Налайх дүүргийн  Иргэн,  Эрүүгийн  анхан  шатны  шүүх

НАГ-2017/684/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Баянгол, Хан Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн  хэргийн анхан шатны  шүүх

НАГ-2017/683/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн  хэргийн анхан шатны шүүх

НАГ-2017/685/СТА-ТШЗ

pdf view
Бусад

1

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

НАГ-2017/328/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

НАГ-2017/322/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Нийслэлийн шүүхийн  шийдвэр гүйцэтгэх алба

НАГ-2017/522/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний алба

НАГ-2017/521/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Нийслэлийн онцгой байдлын газар, хэлтсүүдийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

НАГ-2017/569/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

НАГ-2017/332/СТА-ТШЗ

pdf view
Боловсрол, статистик

1

Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/589/СТА-ТШЗ

 pdf view

2

Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/587/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/584/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Сонгинохайрхан дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/583/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/580/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/576/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/572/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтэс

НАГ-2017/570/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Налайх дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/424/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Сонгинохайрхан дүүргийн Статитсикийн хэлтэс

НАГ-2017/423/СТА-ТШЗ

 pdf view

11

Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/422/СТА-ТШЗ

 pdf view

12

Баянзүрх дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/420/СТА-ТШЗ

 pdf view

13

Сүхбаатар дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/419/СТА-ТШЗ

 pdf view

14

Баянгол дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/416/СТА-ТШЗ

 pdf view

15

Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/415/СТА-ТШЗ

 pdf view

16

Багануур дүүргийн Статистикийн хэлтэс

НАГ-2017/413/СТА-ТШЗ

 pdf view

17

Нийслэлийн статистикийн газар

НАГ-2017/316/СТА-ТШЗ

 pdf view

18

Нийслэлийн Боловсролын газар

НАГ-2017/314/СТА-ТШЗ

pdf view
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын газар

1

Нийслэл, дүүргийн Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-2017/10/СТА-ТТЗ

 pdf view
Нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар хэлтсүүд

1

Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/526/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Сүхбаатар дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/525/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Сүхбаатар дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/303/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багахангай дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/431/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Багахангай дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/305/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Налайх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/599/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Багануур дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/523/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Багануур  дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/304/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Налайх  дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/306/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар

НАГ-2017/454/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/366/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Баянзүрх  дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/309/СТА-ТШЗ

pdf view

13

Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдлөмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/529/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/301/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/324/СТА-ТШЗ

pdf view

16

Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар

НАГ-2017/603/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/308/СТА-ТШЗ

pdf view

18

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НАГ-2017/330/СТА-ТШЗ

pdf view 

19

Хан- Уул дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/307/СТА-ТШЗ

pdf view
"ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"

1

Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс

НАГ-2017/553/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

НАГ-2017/1/СТА-ТТЗ

pdf view

3

Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан

НАГ-2017/302/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Багануур АЗЗА ТӨХК

НАГ-2017/1/СТА-ТӨҮГ

pdf view

Орон нутгийн төсвийн байгууллага болон Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн

газруудын 2016 оны тайланд  хийсэн аудитын тайлан

"ЗӨРЧИЛГҮЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"

Нийслэл, дүүргийн Татварын газар, хэлтсүүд

1

Нийслэлийн ТЕЗ-ийн Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

НАГ-2017/1/СТА-ТЕЗ

pdf view
Нийслэлийн төсвийн шууд

1

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/153/СТА-ТШЗ

pdf view

2

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын Нөөц хөрөнгө

НАГ-2017/320/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

НАГ-2017/152/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар

НАГ-2017/364/СТА-ТШЗ

pdf view

5

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

НАГ-2017/356/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Нийслэлийн Байгаль орчны газар (Зуслангийн товчоотой)

НАГ-2017/661/СТА-ТШЗ

pdf view

7

Улаанбаатар хотын музей

НАГ-2017/610/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар

НАГ-2017/601/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар

НАГ-2017/596/СТА-ТШЗ

pdf view

10

Улаанбаатар хотын төв номын сан

НАГ-2017/327/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Нийслэлийн Дотоод аудитын алба

НАГ-2017/323/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар

НАГ-2017/300/СТА-ТШЗ

pdf view

13

Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар

НАГ-2017/298/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Нийслэлийн Архивын газар

НАГ-2017/297/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

НАГ-2017/156/СТА-ТШЗ

pdf view

16

Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо

НАГ-2017/544/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар

НАГ-2017/543/СТА-ТШЗ

pdf view

18

Нийслэлийн Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор

НАГ-2017/540/СТА-ТШЗ

pdf view

19

Нийгмийн хамгааллын тусгай төв

НАГ-2017/538/СТА-ТШЗ

pdf view

20

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

НАГ-2017/535/СТА-ТШЗ

pdf view

21

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар

НАГ-2017/532/СТА-ТШЗ

pdf view

22

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар

НАГ-2017/315/СТА-ТШЗ

pdf view

23

Нийслэлийн Газрын алба

НАГ-2017/299/СТА-ТШЗ

pdf view

24

Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар

НАГ-2017/158/СТА-ТШЗ

pdf view

25

Нийслэлийн Тээврийн газар

НАГ-2017/157/СТА-ТШЗ

pdf view

26

Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар

НАГ-2017/155/СТА-ТШЗ

pdf view

27

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар

НАГ-2017/449/СТА-ТШЗ

pdf view

28

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар

НАГ-2017/542/СТА-ТШЗ

pdf view

29

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө

НАГ-2017/331/СТА-ТШЗ

pdf view

30

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн Өнөр бүл төв

НАГ-2017/690/СТА-ТШЗ

pdf view

31

Нийслэлийн Улаанбаатар чуулга

НАГ-2017/159/СТА-ТШЗ

pdf view

32

Монголын хүүхдийн ордон

НАГ-2017/154/СТА-ТШЗ

pdf view

33

Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төв

НАГ-2017/537/СТА-ТШЗ

pdf view

34

Баянгол дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/550/СТА-ТШЗ

pdf view

35

Сүхбаатар дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/547/СТА-ТШЗ

pdf view

36

Багахангай дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/430/СТА-ТШЗ

pdf view

37

Налайх дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/598/СТА-ТШЗ

pdf view

38

Багануур дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/548/СТА-ТШЗ

pdf view

39

Баянзүрх дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/498/СТА-ТШЗ

pdf view

40

Чингэлтэй дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/329/СТА-ТШЗ

pdf view

41

Хан-уул дүүргийн халамжийн сан

НАГ-2017/263/СТА-ТШЗ

pdf view

42

Сонгинохайрхан дүүргийн Халамжийн сан

НАГ-2017/552/СТА-ТШЗ

pdf view
Дүүргийн төсвийн шууд

1

Чингэлтэй  дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/11/СТА-ТТЗ

pdf view

2

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/443/СТА-ТШЗ

pdf view

3

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

НАГ-2017/259/СТА-ТШЗ

pdf view

4

Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/7/СТА-ТТЗ

pdf view

5

Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/503/СТА-ТШЗ

pdf view

6

Налайх дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/9/СТА-ТТЗ

pdf view

7

Налайх Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/70/СТА-ТШЗ

pdf view

8

Налайх дүүргийн  Засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/69/СТА-ТШЗ

pdf view

9

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/6/СТА-ТТЗ

pdf view

10

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НАГ-2017/351/СТА-ТШЗ

pdf view

11

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

НАГ-2017/346/СТА-ТШЗ

pdf view

12

Баянгол дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/5/СТА-ТТЗ

pdf view

13

Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/318/СТА-ТШЗ

pdf view

14

Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/317/СТА-ТШЗ

pdf view

15

Багануур  дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/4/СТА-ТТЗ

pdf view

16

Багануур дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/728/СТА-ТШЗ

pdf view

17

Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/2/СТА-ТТЗ

pdf view

18

Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НАГ-2017/561/СТА-ТШЗ

pdf view

19

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамын газар

НАГ-2017/563/СТА-ТШЗ

pdf view

20

Багахангай дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/3/СТА-ТТЗ

pdf view

21

Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

НАГ-2017/363/СТА-ТШЗ

pdf view

22

Багахангай дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газар

НАГ-2017/367/СТА-ТШЗ

pdf view

23

Хан-Уул  дүүргийн Засаг дарга

НАГ-2017/8/СТА-ТТЗ

pdf view

24

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

НАГ-2017/201/СТА-ТШЗ

pdf view

25

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

НАГ-2017/200/СТА-ТШЗ

pdf view
Нийслэл, дүүргийн өмчит

1

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Гурав

НАГ-2017/21/СТА-ОНӨААН

pdf view

2

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Нэг

НАГ-2017/20/СТА-ОНӨААН

pdf view

3

Баянзүрх дүүргийн  Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Хоёр

НАГ-2017/19/СТА-ОНӨААН

pdf view

4

Сонгинохайрхан Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/53/СТА-ОНӨААН

pdf view

5

Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/31/СТА-ОНӨААН

pdf view

6

Сонгинохайрхан дүүргийн Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв

НАГ-2017/15/СТА-ОНӨААН

pdf view

7

Хан-Уул дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/64/СТА-ОНӨААН

pdf view

8

Налайх  тохижилт, үйлчилгээ НӨҮГ

НАГ-2017/38/СТА-ОНӨААН

pdf view

9

Налайх дүүрэг Гэрэлтүүлэг, чимэглэлийн алба ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/40/СТА-ОНӨААН

pdf view

10

Багануур -Ус НӨҮГ

НАГ-2017/42/СТА-ОНӨААН

pdf view

11

Багануур дүүрэг Автожим НӨҮГ

НАГ-2017/36/СТА-ОНӨААН

pdf view

12

Баянзүрх  дүүргийн Усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/61/СТА-ОНӨААН

pdf view

13

Багахангай дүүргийн Хот тохижилт ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/49/СТА-ОНӨААН

pdf view

14

Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/22/СТА-ОНӨААН

pdf view

15

Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз

НАГ-2017/35/СТА-ОНӨААН

pdf view

16

"Авто худалдааны цогцолбор" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/26/СТА-ОНӨААН

pdf view

17

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ТБАГУТҮГ

НАГ-2017/24/СТА-ОНӨААН

pdf view

18

Минж нутагшуулах үржүүлэх төслийн нэгж

НАГ-2017/18/СТА-ОНӨААН

pdf view

19

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв ОНӨТҮГ

НАГ-2017/17/СТА-ОНӨААН

pdf view

20

“Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/13/СТА-ОНӨААН

pdf view

21

"Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/12/СТА-ОНӨААН

pdf view

22

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/11/СТА-ОНӨААН

pdf view

23

Багануур хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк /ОНӨТҮГ/

НАГ-2017/7/СТА-ОНӨААН

pdf view

24

Улаанбаатар лифт ОНӨТҮГ

НАГ-2017/3/СТА-ОНӨААН

pdf view

25

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв  ОНӨТҮГ

НАГ-2017/2/СТА-ОНӨААН

pdf view

26

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк /ОНӨТҮГ/

НАГ-2017/54/СТА-ОНӨАА

pdf view

27

Улаанбаатар Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв  ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/47/СТА-ОНӨААН

pdf view

28

Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ

НАГ-2017/29/СТА-ОНӨААН

pdf view

29

Усан спорт сургалтын төв  ОНӨААТҮГазар

НАГ-2017/65/СТА-ОНӨААН

pdf view

30

Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК

НАГ-2017/5/СТА-ОНӨААН

pdf view

31

"Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/1/СТА-ОНӨААН

pdf view

32

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/14/СТА-ОНӨААН

pdf view

33

Асгат ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/25/СТА-ОНӨААН

pdf view

34

Өсвөр үе НӨҮГ

НАГ-2017/43/СТА-ОНӨААН

pdf view

35

"Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/23/СТА-ОНӨААН

pdf view

36

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/16/СТА-ОНӨААН

pdf view

37

Багахангай Илч Орд НӨҮГ

НАГ-2017/44/СТА-ОНӨААН

pdf view

38

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар

НАГ-2017/4/СТА-ОНӨААН

pdf view

39

Гэрлэх ёслолын ордон ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/34/СТА-ОНӨААН

pdf view

40

Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/30/СТА-ОНӨААН

pdf view

41

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн   НӨҮГ

НАГ-2017/28/СТА-ОНӨААН

pdf view

42

Ус сувгийн удирдах газар

НАГ-2017/46/СТА-ОНӨААН

pdf view

43

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар

НАГ-2017/41/СТА-ОНӨААН

pdf view

44

Ахмадын хотхон нэг ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/33/СТА-ОНӨААН

pdf view
"ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ-САНАЛ ДҮГНЭЛТ"
Дүүргийн төсвийн шууд   

1

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/502/СТА-ТШЗ

pdf view

 2

Багануур дүүргийн засаг даргын тамгын газар

НАГ-2017/725/СТА-ТШЗ

pdf view
  Нийслэл, дүүргийн өмчит

1

Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/55/СТА-ОНӨААН

pdf view

2

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар Дөрөв ОНӨААТҮГазар

НАГ-2017/32/СТА-ОНӨААН

pdf view

3

Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний нэгдсэн авто бааз ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/10/СТА-ОНӨААН

pdf view

4

Налайх дүүргийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/63/СТА-ОНӨААН

pdf view

5

"Сүхбаатар Дэвшил" ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/37/СТА-ОНӨААН

pdf view

6

Чандмань налайх НӨҮГ

НАГ-2017/39/СТА-ОНӨААН

pdf view

7

Багануур Тээвэр зохицуулалтын алба

НАГ-2017/45/СТА-ОНӨААН

pdf view

8

Чингэлтэй дүүргийн "Ногоон булан" ахмадын амралт сувилал ОНӨААТҮГ

НАГ-2017/57/СТА-ОНӨААН

pdf view

9

Налайх  хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк /ОНӨТҮГ/

НАГ-2017/56/СТА-ОНӨААН

pdf view

10

Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК

НАГ-2017/9/СТА-ОНӨААН

pdf view

11

Бэлчээрийн менежмент ОНӨТҮГ

НАГ-2017/8/СТА-ОНӨААН

pdf view

12

Багахангайн мах боловсруулах үйлдвэр

НАГ-2017/48/СТА-ОНӨААН

pdf view

МЭДЭЭ

2019.02.14

2019.02.14

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР НТАГ-ын...

2019.02.14

2019.02.14

НТАГ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдвүүд Төрийн аудитын тухай хуулийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын...

2019.02.04

2019.02.04

ТӨРИЙН АУДИТЫН ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар МУЕА-ын 2015...

2019.02.04

МЭДЭЭЛЭЛ МУЕА-ын тушаалаар сар шинийн баярыг тохиолдуулан санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор Х.Оюунчимэг, Ж.Энхтуяа нарыг “Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр шагналаа....

ӨНӨӨДӨР:36
ӨЧИГДӨР:65
7 ХОНОГТ:240
САРД:763
НИЙТ:205500