sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2017.08.22

 САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН

НТАГ-аас 2016 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн 14 аудитын компаниудын аудитад чанарын баталгаажуулалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Энэ арга хэмжээний нэг хэсэг болгон тэдгээр аудитын компаниудтай хамтран ажиллах ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилгоор санал асуулга явуулж, тэдний санал бодлыг сонслоо.

  • Энэ оны аудитад 14 компани хамрагдсанаас 10 компанийн удирдлага санал асуулгын хуудсыг бөглөжээ. Тэдгээр компаниудын 10.0% нь 8-аас дээш, 50.0% нь 5-8 жил аудитын байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа нь НТАГ-тай хамтран ажилладаг компаниуд мэргэшлийн хувьд тогтворжсон хамтрагч нар байгааг илтгэж байна.
  • Санал асуулгад хамрагдсан бүх компаниуд “НТАГ-тай тогтоосон хамтын ажиллагаагаа үр дүнтэй, өгөөжтэй” гэж дүгнэлээ. Харин энэ хамтын ажиллагаа тухайн компанид ямар үр дүн авчирдаг вэ? гэдэг асуултад хамгийн их буюу 47.4% нь “төрийн аудитынхнаас ажлын болон хяналт шалгалтын арга барил сурдаг” гэж хариулжээ. Дараа нь 21.1% нь “компанийн нэр хүндийг өсгөдөг” гэсэн бол 15.8% нь “компанийн ашгийг нэмэгдүүлдэг” гэжээ.
  • Улмаар НТАГ-ын сайн нөлөөллийн талаар 46.2% нь “төрийн аудитынхны ажлын болон хяналт шалгалтын арга барил сайн” гэж түрүүчийн үнэлгээгээ нотолсон бол сайн нөлөөллийн 2-рт 23.1%-иар “ажил хийх, үр дүн гаргах ажлын зохион байгуулалт өндөр” гэж үнэлжээ.
  • Харин НТАГ-тай хамтран ажиллахад ямар сөрөг нөлөөлөл, сул тал, хүндрэл бэрхшээл байдаг вэ? гэдэг асуултын хариулт болгож 9 хариулт санал болгосны зөвхөн 4-ийг л бөглөсөн байгаа сонирхолтой юм. Энэ хариултуудыг эрэмбэлвэл хамгийн их буюу 41.2% нь “аудитын ажлын хөлс бага, ашиггүй” гэсэн бол 35.3% нь “дүрэм, журам, заавар нь ойлгомжгүй, хэт нүсэр, цаас их зарцуулагддаг” гэжээ. Харин “тогтоосон хугацаандаа багтах цагийн боломж муутай”, “чанарын баталгаажуулалт хийх журам, гэрээ дүгнэж байгаа аргачлал нь ойлгомжгүй” гэсэн хариултууд адилхан 11.8%-тай байна.
  • Төрийн аудитын байгууллага болон аудитын этгээдүүдийн хооронд шийдвэл ёстой 1 асуудлыг санал асуулгад тусгасан, “аудитын компанийн хийсэн аудитын гэрчилгээг ТАБ хариуцан гаргаж олгож байгааг та юу гэж үздэг вэ?” гэсэн асуултад компаниудын 90.0% нь “ТАБ олгох нь зөв” гэж үзжээ.
  • Мөн НТАГ-ын аудитын явцын хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа арга хэлбэрийг аудитын компаниуд 100% “аудитын тайлангийн төслийг цахимаар авч хянаж байгаа нь цаг хугацаа хэмнэдэг, үр дүнтэй” гэж үнэлсэн байна.
  • Санал асуулгад оролцогчдын 50.0% нь цаашид НТАГ-аас аудитын компаниудтай хамтран ажиллаж байгаа үр дүн “ТАБ-ын үйл ажиллагаа, санал санаачилгаас”, 30.0% нь “хууль тогтоомж хэр зэрэг боловсронгуй болохоос”, 20.0% нь “аудитын компанийн үйл ажиллагаанаас хамаарна” гэж үзжээ.
  • Улмаар хамтын ажиллагаа, түүний үр дүнг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэхдээ хамгийн их буюу 27.3% нь “ҮАГ-ын үйл ажиллагаа, дүрэм журмыг сайжруулахаас”, 22.7% нь “аудитын тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгохоос” болон “аудитын компаниуд ажиллагчдынхаа мэргэжил мэдлэгийн түвшин, ур чадварыг сайжруулахаас” эхлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Аудитын компаниуд үйл ажиллагааг цаашид боловсронгуй болгох асуудлын гол нь ТАБ-аас хамаарна гэж үзэж байгаа боловч мөн өөрсдийн оролцоог мартаагүй байгаа нь зөв, эрүүл хандлага юм.
  • Аудитын компаниудын хувьд гол бэрхшээлүүд “ашиг орлого багатай, санхүү, эдийн засгийн хувьд бэхжээгүй” болон “ийм аудит ашиггүй байдаг учраас төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй” гэсэн хариулт эн тэнцүү буюу 50, 50% байна.
  • Бүх компаниуд НТАГ-тай “цаашид байнга хамтран ажиллаж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлнэ” гэсэн байр сууриа илэрхийллээ.

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар

МЭДЭЭ

2018.01.12

САНАЛЫН УРИЛГА 2018.01.12 Төрийн аудитын тухай хуулийн 5-д заасны дагуу, Нийслэл дэх...

2017.12.07

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.5-д заасны дагуу, Үндэсний Аудитын газраас сонгон шалгаруулсан зөвлөхийн хураангуй жагсаалтад орсон танай компанийг...

2017.11.20

МЭДЭЭЛЭЛ Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2017 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө болон нэгдсэн удирдамжийн дагуу Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд...

ӨНӨӨДӨР:91
ӨЧИГДӨР:104
7 ХОНОГТ:221
САРД:1126
НИЙТ:190069