sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2017.09.26

Гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын сэдвийн талаар

иргэдээс авсан саналын тухай танилцуулга

     НТАГ-аас цаашид хийх гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын сэдвийг тодорхойлох, түүнд нийгэмд үүссэн иргэдийн хүлээлт, саналыг тусгах зорилгоор нийслэлийн 9 дүүргийн засаг захиргааны 151 хорооны иргэдээс санал авах ажлыг зохион байгууллаа.

     Ингэхдээ дүүргийн ЗДТГ-ын хороод хариуцсан мэргэжилтнүүдээр дамжуулан хороо бүрээс 30-аас багагүй саналыг цаасан хэлбэрээр авч зохион байгуулсан. Мөн цахим сүлжээгээр санал асуулга явуулсан боловч санал ирсэнгүй.

Хороодоос ирүүлсэн 4068 саналыг 7 төрлөөр багцалж, эрэмбэлэн харуулбал:

  • Боловсролын салбартай холбоотой       807 санал буюу 19.8%,
  • Төрийн байгууллагуудтай холбоотой 527 санал буюу 12.9%, үүнээс, газрын албатай холбоотой 213, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 38, төрийн бусад байгууллагатай холбоотой 276,
  • Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн салбартай холбоотой 279 буюу 6.9%,
  • Эрүүл мэндийн салбартай холбоотой    234 санал буюу 5.8%,
  • Нийгмийн даатгал, халамжтай холбоотой 89 санал буюу 2.2%,
  • Хамааралгүй буюу хувийн хэвшилтэй холбогдох 1380 санал буюу 33.9%,
  • Саналгүй гэсэн 752 буюу 18.5% гэсэн үзүүлэлт гарч байна.

Үүнийг графикаар харуулбал:

graphic

     Графикт харуулснаар, нийт 4068 саналаас 1936 буюу 47.5% нь манай санал асуулгын агуулгад тохирох, боловсрол, эрүүл мэнд, хөрөнгө оруулалт, даатгал, халамж зэрэг төрийн байгууллагуудыг шалгуулах гэсэн төсвийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой, бусад 2132 буюу 52.5% нь СӨХ, РС тоглоом, хувийн эмийн сангийн эмийн үнэ өндөр, нийтийн худалдаа, үйлчилгээний газар зэрэг төсөвтэй холбоогүй асуудлуудыг шалгуулах, санал байхгүй, ойлгохгүй байна гэсэн саналууд өгчээ.

     Дээрх дүнгээс үзвэл, нийгмийн амьдралын салбаруудын хувьд нийслэлийн иргэдийн ихэнх нь боловсрол, эрүүл мэнд, төсвийн хөрөнгө оруулалт асуудалд аудит оруулах саналтай байна.

     Асуудлыг нарийвчлан авч үзвэл, хамгийн их буюу 33.9%-ийн, 1/3-ээс дээшхи нь санал нь хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг шалгуулах, эсвэл төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарахгүй асуудлуудыг хөндөж тавьжээ. Мөн 18.5% нь саналгүй гэж хариулсныг нэгтгэн тооцвол санал өгсөн иргэдийн тал илүү нь буюу 52.4% нь бидний асуултанд хариу өгсөнгүй. Энэ бол нийслэлийн иргэдийн төрийн аудитын үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг илт дутмаг байгааг харуулж байгаа юм.

     Нийт саналыг дээрхи “тооцооллын алдаанаас” нь цэвэрлэн авч үзвэл, тодорхой санал өгсөн иргэдийн саналын төсвийн хөрөнгөтэй холбоотой 1936 саналаас боловсролын салбартай холбоотой саналууд 41.7% /анхны дүнгээр 19.8%/, төрийн бусад байгууллагатай холбоотой саналууд 27.2%-ийг эзэлжээ.

    Энэхүү судалгаатай холбогдлуулан ТАБ-аас цаашид өөрсдийн үйл ажиллагаандаа нийгмийн хүлээлт, иргэдийн санаа бодол, саналуудыг тусгахын хамтаар өөрсдийн үйл ажиллагааг тэдэнд таниулах, тайлбарлан ойлгуулах чиглэлд бодож боловсруулсан үе шаттай төлөвлөгөөт цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт хийж байна.

     Ийм арга хэмжээг одооноос хэрэгжүүлж байгаа Аудитын иргэний танхимаар дамжуулан зохион байгуулах нь зүйтэй юм.

Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтэс

МЭДЭЭ

2018.01.12

САНАЛЫН УРИЛГА 2018.01.12 Төрийн аудитын тухай хуулийн 5-д заасны дагуу, Нийслэл дэх...

2017.12.07

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.5-д заасны дагуу, Үндэсний Аудитын газраас сонгон шалгаруулсан зөвлөхийн хураангуй жагсаалтад орсон танай компанийг...

2017.11.20

МЭДЭЭЛЭЛ Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт 2017 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө болон нэгдсэн удирдамжийн дагуу Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд...

ӨНӨӨДӨР:91
ӨЧИГДӨР:104
7 ХОНОГТ:221
САРД:1126
НИЙТ:190069