sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018 он

2018 он | 2017 он | 2016 он | 2015 он |2014 он| 2013 он 2012 он | 2011 он | 2010 он | 2009 он | 2008 он | 2007 он

 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ  

Улсын төсвийн байгууллага болон Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/767/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг pdf view
2 НТАГ-2018/755/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Шүүхийн Тамгын газар pdf view
3 НТАГ-2018/588/СТА-ТШЗ  Багануур дүүргийн Прокурорын газар pdf view
4 НТАГ-2018/499/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
5 НТАГ-2018/517/СТА-ТШЗ Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс pdf view
6 НТАГ-2018/496/СТА-ТШЗ Баганхангай дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
7 НТАГ-2018/550/СТА-ТШЗ Баганхангай дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс pdf view
8 НТАГ-2018/5/СТА-ТШЗСН Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
9 НТАГ-2018/2/СТА-ТШЗСН Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
10 НТАГ-2018/760/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн Прокурорын газар pdf view
11 НТАГ-2018/498/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
12 НТАГ-2018/488/СТА-ТШЗ Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
13 НТАГ-2018/491/СТА-ТШЗ Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
14 НТАГ-2018/756/СТА-ТШЗ Баянгол, Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар pdf view
15 НТАГ-2018/752/СТА-ТШЗ Баянгол, Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар pdf view
16 НТАГ-2018/3/СТА-ТШЗСН Баянзүрх дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс pdf view
17 НТАГ-2018/418/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газар pdf view
18 НТАГ-2018/512/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс pdf view
19 НАГ-2018/514/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс pdf view
20 НТАГ-2008/516/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс pdf view
21 НТАГ-2018/757/СТА-ТШЗ Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх pdf view
22 НТАГ-2018/754/СТА-ТШЗ Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар pdf view
23 НТАГ-2018/768/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг pdf view
24 НТАГ-2018/06/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
25 НТАГ-2018/637/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
26 НТАГ-2018/518/СТА-ТШЗ Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс pdf view
27 НТАГ-2018/589/СТА-ТШЗ Налайх,Багахангай дүүргийн прокурорын газар pdf view
28 НТАГ-2018/753/СТА-ТШЗ Налайх,Багахангай дүүргийн шүүхийн тамгын газар pdf view
29 НТАГ-2018/398/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар pdf view
30 НТАГ-2018/26/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Прокурорын газар pdf view
31 НТАГ-2018/354/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Татварын газар pdf view
32 НТАГ-2018/454/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Цагдаагийн газар pdf view
33 НТАГ-2018/591/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар pdf view
34 НТАГ-2018/590/СТА-ТШЗ Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар pdf view
35 НТАГ-2018/511/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
36 НТАГ-2018/692/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
37 НТАГ-2018/497/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
38 НТАГ-2018/7/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс pdf view
39 НТАГ-2018/761/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газар pdf view
40 НТАГ-2018/08/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс pdf view
41 НТАГ-2018/487/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн гуравдугаар хэлтэс pdf view
42 НТАГ-2018/475/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
43 НТАГ-2018/484/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
44 НТАГ-2018/584/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан Прокурорын газар pdf view
45 НТАГ-2018/467/СТА-ТШЗ Хан-уул дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
46 НТАГ-2018/469/СТА-ТШЗ Хан-уул дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
47 НТАГ-2018/9/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
48 НТАГ-2018/762/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Прокурорын газар pdf view
49 НТАГ-2018/539/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
50 НТАГ-2018/10/СТА-ТШЗСН Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
51 НТАГ-2018/381/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газар pdf view
52 НТАГ-2018/332/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
53 НТАГ-2018/507/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
54 НТАГ-2018/509/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
Хязгаарлалттай санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/4/СТА-ТШЗСН  Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
2 НТАГ-2018/499/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
3 НТАГ-2018/1/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Онцгой байдлын газар pdf view
4 НТАГ-2018/386/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Статистикийн газар pdf view
5 НТАГ-2018/495/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view

Орон нутгийн төсвийн байгууллагын 2017 оны тайланд  хийсэн аудитын тайлан

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/18/СТА-ОНӨААН  "Минж нутагшуулах,үржүүлэх төслийн нэгж" ОНӨТҮГ pdf view
2 НТАГ-2018/3/СТА-ТТЗ Багахангай дүүргийн Засаг дарга  /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
3 НТАГ-2018/433/СТА-ТШЗ Багахангай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
4 НТАГ-2018/388/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
5 НТАГ-2018/2/СТА-ОНӨААН Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв ОНӨТҮГ pdf view
6 НТАГ-2018/9/СТА-ТТЗ Налайх дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
7 НТАГ-2018/139/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
8 НТАГ-2018/140/СТА-ТШЗ Налайх Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
9 НТАГ-2018/607/СТА-ТШЗ Нийгмийн хамгааллын тусгай төв pdf view
10 НТАГ-2018/367/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Архивын газар pdf view
11 НТАГ-2018/730/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Байгаль орчны газар pdf view
12  НТАГ-2018/369/СТА-ТШЗ Нийслэлийн газрын алба pdf view
13 НТАГ-2018/434/СТА-ТШЗ Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар  pdf view
14  НТАГ-2018/393/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Дотоод аудитын алба pdf view
15 НТАГ-2018/368/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Залуучууд хөгжлийн газар pdf view
16 НТАГ-2018/1/СТА-ТЕЗ Нийслэлийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
17 НТАГ-2018/390/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
18 НТАГ-2018/222/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын алба pdf view
19 НТАГ-2018/613/СТА-ТШЗ Нийслэлийн нийтийн Биеийн тамир, спортын хороо pdf view
20 НТАГ-2018/604/СТА-ТШЗ Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар pdf view
21 НТАГ-2018/370/СТА-ТШЗ Нийслэлийн үйлдвэрлэл, иновацийн газар pdf view
22 НТАГ-2018/519/СТА-ТШЗ Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар pdf view
23 НТАГ-2018/601/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар pdf view
24 НТАГ-2018/228/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар pdf view
25 НТАГ-2018/426/СТА-ТШЗ Нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар pdf view
26 НТАГ-2018/612/СТА-ТШЗ Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар pdf view
27 НТАГ-2018/6/СТА-ТТЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
28 НТАГ-2018/416/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
29 НТАГ-2018/421/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал pdf view
30 НТАГ-2018/609/СТА-ТШЗ Хүүхэд, залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор pdf view
31 НТАГ-2018/11/СТА-ТТЗ Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
32 НТАГ-2018/329/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
Хязгаарлалттай санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/4/СТА-ТТЗ Багануур дүүргийн Засаг дарга  /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
2 НТАГ-2018/37/СТА-ТШЗ  Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
3 НТАГ-2018/40/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
4 НТАГ-2008/437/СТА-ТШЗ Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
5 НТАГ-2018/5/СТА-ТТЗ Баянгол дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
6 НТАГ-2018/387/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал pdf view
7 НТАГ-2018/7/СТА-ТТЗ Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга  /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
8 НТАГ-2018/571/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
9 НТАГ-2018/572/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
10 НТАГ-2018/385/СТА-ТШЗ Нийслэлийн автозам хөгжлийн газар pdf view
11 НТАГ-2018/225/СТА-ТШЗ Нийслэлийн агаарын бохирдлыг буруулах газар pdf view
12 НТАГ-2018/226/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Аялал жуулчлалтын газар pdf view
13 НТАГ-2018/223/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
14  НТАГ-2018/665/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар pdf view
15 НТАГ-2018/1/СТА-ТТЗ Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан pdf view
16 НТАГ-2018/2/СТА-ТТЗ Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
17 НТАГ-2018/632/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
18 НТАГ-2018/630/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
19 НТАГ-2018/679/СТА-ТШЗ Улаанбаатар хотын музей pdf view
20 НТАГ-2018/8/СТА-ТТЗ Хан-уул дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
21 НТАГ-2018/270/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
22 НТАГ-2018/271/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
23 НТАГ-2018/513/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал pdf view
Санал дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/670/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар pdf view

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын 2017 оны тайланд  хийсэн аудитын тайлан

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
№  Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/3/СТА-ОНӨААН "Улаанбаатар лифт" ОНӨТҮГ pdf view
2 НТАГ-2018/24/СТА-ОНӨААН "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн" ОНӨТҮГ pdf view
3  НТАГ-2018/7/СТА-ОНӨААН Багануур үйлдвэрлэл технологийн парк pdf view
4 НТАГ-2018/08/СТА-ОНӨААН Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж pdf view
5 НТАГ-2018/29/СТА-ОНӨААН Монгол наадам цогцолбор pdf view
6 НТАГ-2018/56/СТА-ОНӨААН Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨҮГ pdf view
7 НТАГ-2018/17/СТА-НӨҮГ Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв pdf view
8 НТАГ-2018/54/СТА-ОНӨААН Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ pdf view
9 НТАГ-2018/5/СТА-ОНӨААН Нийслэлийн орон сууц санхүүжилтийн корпораци ОНӨААТҮГ pdf view
Хязгаарлалттай санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/47/СТА-ОНӨААН "Усан спорт сургалтын төв" ОНӨААТҮГ pdf view

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:1
ӨЧИГДӨР:21
7 ХОНОГТ:120
САРД:22
НИЙТ:216162