sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018 он

2018 он | 2017 он | 2016 он | 2015 он |2014 он| 2013 он 2012 он | 2011 он | 2010 он | 2009 он | 2008 он | 2007 он

 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ  

Улсын төсвийн байгууллага болон Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/767/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг pdf view
2 НТАГ-2018/755/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Шүүхийн Тамгын газар pdf view
3 НТАГ-2018/588/СТА-ТШЗ  Багануур дүүргийн Прокурорын газар pdf view
4 НТАГ-2018/499/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
5 НТАГ-2018/517/СТА-ТШЗ Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс pdf view
6 НТАГ-2018/496/СТА-ТШЗ Баганхангай дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
7 НТАГ-2018/550/СТА-ТШЗ Баганхангай дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс pdf view
8 НТАГ-2018/5/СТА-ТШЗСН Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
9 НТАГ-2018/2/СТА-ТШЗСН Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
10 НТАГ-2018/760/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн Прокурорын газар pdf view
11 НТАГ-2018/498/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
12 НТАГ-2018/488/СТА-ТШЗ Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
13 НТАГ-2018/491/СТА-ТШЗ Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
14 НТАГ-2018/756/СТА-ТШЗ Баянгол, Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар pdf view
15 НТАГ-2018/752/СТА-ТШЗ Баянгол, Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар pdf view
16 НТАГ-2018/3/СТА-ТШЗСН Баянзүрх дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс pdf view
17 НТАГ-2018/418/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газар pdf view
18 НТАГ-2018/512/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс pdf view
19 НАГ-2018/514/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс pdf view
20 НТАГ-2008/516/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс pdf view
21 НТАГ-2018/757/СТА-ТШЗ Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх pdf view
22 НТАГ-2018/754/СТА-ТШЗ Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар pdf view
23 НТАГ-2018/768/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг pdf view
24 НТАГ-2018/06/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
25 НТАГ-2018/637/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
26 НТАГ-2018/518/СТА-ТШЗ Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс pdf view
27 НТАГ-2018/589/СТА-ТШЗ Налайх,Багахангай дүүргийн прокурорын газар pdf view
28 НТАГ-2018/753/СТА-ТШЗ Налайх,Багахангай дүүргийн шүүхийн тамгын газар pdf view
29 НТАГ-2018/398/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар pdf view
30 НТАГ-2018/26/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Прокурорын газар pdf view
31 НТАГ-2018/354/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Татварын газар pdf view
32 НТАГ-2018/454/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Цагдаагийн газар pdf view
33 НТАГ-2018/591/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар pdf view
34 НТАГ-2018/590/СТА-ТШЗ Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар pdf view
35 НТАГ-2018/511/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
36 НТАГ-2018/692/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
37 НТАГ-2018/497/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
38 НТАГ-2018/7/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс pdf view
39 НТАГ-2018/761/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газар pdf view
40 НТАГ-2018/08/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс pdf view
41 НТАГ-2018/487/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн гуравдугаар хэлтэс pdf view
42 НТАГ-2018/475/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
43 НТАГ-2018/484/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
44 НТАГ-2018/584/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан Прокурорын газар pdf view
45 НТАГ-2018/467/СТА-ТШЗ Хан-уул дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
46 НТАГ-2018/469/СТА-ТШЗ Хан-уул дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
47 НТАГ-2018/9/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
48 НТАГ-2018/762/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Прокурорын газар pdf view
49 НТАГ-2018/539/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
50 НТАГ-2018/10/СТА-ТШЗСН Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
51 НТАГ-2018/381/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газар pdf view
52 НТАГ-2018/332/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
53 НТАГ-2018/507/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс pdf view
54 НТАГ-2018/509/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс pdf view
Хязгаарлалттай санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/4/СТА-ТШЗСН  Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс pdf view
2 НТАГ-2018/499/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view
3 НТАГ-2018/1/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Онцгой байдлын газар pdf view
4 НТАГ-2018/386/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Статистикийн газар pdf view
5 НТАГ-2018/495/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтэс pdf view

Орон нутгийн төсвийн байгууллагын 2017 оны тайланд  хийсэн аудитын тайлан

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/18/СТА-ОНӨААН  "Минж нутагшуулах,үржүүлэх төслийн нэгж" ОНӨТҮГ pdf view
2 НТАГ-2018/3/СТА-ТТЗ Багахангай дүүргийн Засаг дарга  /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
3 НТАГ-2018/433/СТА-ТШЗ Багахангай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
4 НТАГ-2018/388/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
5 НТАГ-2018/2/СТА-ОНӨААН Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв ОНӨТҮГ pdf view
6 НТАГ-2018/9/СТА-ТТЗ Налайх дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
7 НТАГ-2018/139/СТА-ТШЗ Налайх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
8 НТАГ-2018/140/СТА-ТШЗ Налайх Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
9 НТАГ-2018/607/СТА-ТШЗ Нийгмийн хамгааллын тусгай төв pdf view
10 НТАГ-2018/367/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Архивын газар pdf view
11 НТАГ-2018/730/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Байгаль орчны газар pdf view
12  НТАГ-2018/369/СТА-ТШЗ Нийслэлийн газрын алба pdf view
13 НТАГ-2018/434/СТА-ТШЗ Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар  pdf view
14  НТАГ-2018/393/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Дотоод аудитын алба pdf view
15 НТАГ-2018/368/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Залуучууд хөгжлийн газар pdf view
16 НТАГ-2018/1/СТА-ТЕЗ Нийслэлийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
17 НТАГ-2018/390/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
18 НТАГ-2018/222/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын алба pdf view
19 НТАГ-2018/613/СТА-ТШЗ Нийслэлийн нийтийн Биеийн тамир, спортын хороо pdf view
20 НТАГ-2018/604/СТА-ТШЗ Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар pdf view
21 НТАГ-2018/370/СТА-ТШЗ Нийслэлийн үйлдвэрлэл, иновацийн газар pdf view
22 НТАГ-2018/519/СТА-ТШЗ Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар pdf view
23 НТАГ-2018/601/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар pdf view
24 НТАГ-2018/228/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар pdf view
25 НТАГ-2018/426/СТА-ТШЗ Нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар pdf view
26 НТАГ-2018/612/СТА-ТШЗ Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар pdf view
27 НТАГ-2018/6/СТА-ТТЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
28 НТАГ-2018/416/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
29 НТАГ-2018/421/СТА-ТШЗ Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал pdf view
30 НТАГ-2018/609/СТА-ТШЗ Хүүхэд, залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор pdf view
31 НТАГ-2018/11/СТА-ТТЗ Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
32 НТАГ-2018/329/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
Хязгаарлалттай санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/4/СТА-ТТЗ Багануур дүүргийн Засаг дарга  /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
2 НТАГ-2018/37/СТА-ТШЗ  Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
3 НТАГ-2018/40/СТА-ТШЗ Багануур дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
4 НТАГ-2008/437/СТА-ТШЗ Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
5 НТАГ-2018/5/СТА-ТТЗ Баянгол дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
6 НТАГ-2018/387/СТА-ТШЗ Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал pdf view
7 НТАГ-2018/7/СТА-ТТЗ Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга  /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
8 НТАГ-2018/571/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар pdf view
9 НТАГ-2018/572/СТА-ТШЗ Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
10 НТАГ-2018/385/СТА-ТШЗ Нийслэлийн автозам хөгжлийн газар pdf view
11 НТАГ-2018/225/СТА-ТШЗ Нийслэлийн агаарын бохирдлыг буруулах газар pdf view
12 НТАГ-2018/226/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Аялал жуулчлалтын газар pdf view
13 НТАГ-2018/223/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
14  НТАГ-2018/665/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар pdf view
15 НТАГ-2018/1/СТА-ТТЗ Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан pdf view
16 НТАГ-2018/2/СТА-ТТЗ Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
17 НТАГ-2018/632/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
18 НТАГ-2018/630/СТА-ТШЗ Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
19 НТАГ-2018/679/СТА-ТШЗ Улаанбаатар хотын музей pdf view
20 НТАГ-2018/8/СТА-ТТЗ Хан-уул дүүргийн Засаг дарга /санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан/ pdf view
21 НТАГ-2018/270/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар pdf view
22 НТАГ-2018/271/СТА-ТШЗ Хан-уул дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал pdf view
23 НТАГ-2018/513/СТА-ТШЗ Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал pdf view
Санал дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/670/СТА-ТШЗ Нийслэлийн Нийтлэг Үйлчилгээний Газар pdf view

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын 2017 оны тайланд  хийсэн аудитын тайлан

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
№  Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/3/СТА-ОНӨААН "Улаанбаатар лифт" ОНӨТҮГ pdf view
2 НТАГ-2018/24/СТА-ОНӨААН "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн" ОНӨТҮГ pdf view
3  НТАГ-2018/7/СТА-ОНӨААН Багануур үйлдвэрлэл технологийн парк pdf view
4 НТАГ-2018/08/СТА-ОНӨААН Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж pdf view
5 НТАГ-2018/29/СТА-ОНӨААН Монгол наадам цогцолбор pdf view
6 НТАГ-2018/56/СТА-ОНӨААН Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨҮГ pdf view
7 НТАГ-2018/17/СТА-НӨҮГ Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв pdf view
8 НТАГ-2018/54/СТА-ОНӨААН Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ pdf view
9 НТАГ-2018/5/СТА-ОНӨААН Нийслэлийн орон сууц санхүүжилтийн корпораци ОНӨААТҮГ pdf view
Хязгаарлалттай санал дүгнэлт
 № Аудитын код Байгууллагын нэр Тайлан
1 НТАГ-2018/47/СТА-ОНӨААН "Усан спорт сургалтын төв" ОНӨААТҮГ pdf view

МЭДЭЭ

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

2019.05.03

МЭДЭЭЛЭЛ “Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал,...

2019.06.06

2019.06.06

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ НТАГ-ын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019.06.06-ны өдөр нийт албан хаагчдад Монголын түүх-Монголын бахархал /Хүн төрөлхтний соёлын түүхэнд...

ӨНӨӨДӨР:17
ӨЧИГДӨР:36
7 ХОНОГТ:90
САРД:683
НИЙТ:209829