sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.07.03

ХАРААТ БУС АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ, ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

         Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын 2018 оны 5 сарын 24–ний өдөр баталсан “Чанарын хяналтын төлөвлөгөө”-ний дагуу санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитын менежер, аудитор, гэрээт ажилтнууд хараат бус аудитын 22 компанийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит нь гэрээт ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, холбогдох журам, арга зүйг мөрдөж ажилласан эсэхийг үнэлж, чанарын хяналтыг хэрэгжүүллээ.

        Ингэхдээ Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2018 оны А/64 тоот тушаалаар баталсан “Хараат бус аудитын хуулийн этгээдийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх заавар, аргачлал”-д үндэслэсэн Үндэсний аудитын газрын Статистик удирдлагын газраас гаргасан “Санхүүгийн аудитын газар, аймаг нийслэл дэх Төрийн аудитын газруудын 2017 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр хийсэн санхүүгийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх хялбаршуулсан загвар”-ын дагуу ажиллалаа.

       Чанарын хяналтад хамрагдсан 22 аудитын хуулийн этгээдээс 21 нь 85-97.6 оноо авч, “А” буюу гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсэн, 1 хуулийн этгээд 70 оноо авч, “В” буюу гэрээний үүргээ зарим талаар биелүүлээгүй гэж гэж дүгнэгдсэн. Чанарын хяналтын дүнг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, “А“ үнэлгээ авсан аудитын хуулийн этгээдийн гэрээг сунгах, “В” үнэлгээ авсан хуулийн этгээдийн гэрээг дуусгавар болгохоор шийдвэрлэсэн.

       Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1, 8.9.2, 8.9.8, Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.5 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2017 оны А/133 дугаар тушаал, Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2017 оны А/191 дугаар тушаалаар батласан “Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын дагуу улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага - 39, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн өмчийн оролцоот хуулийн этгээд -44, Нийслэлийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын газрын нэгтгэсэн - 1, нийт 84 байгууллагын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн хувьд аудитыг аудитын хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж аудитыг хийлгэсэн.

    Эдгээрээс 50 буюу 59.5%-д нь “Зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 31 буюу 36.9%-д нь “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт”, 3 буюу 3.6%-д нь “Дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан” дүгнэлт өгсөн байна. Нийт 143 981.3 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс аудитын явцад 65.3% буюу 94 035.4 сая төгрөгийн зөрчлийг санхүүгийн тайланд залруулга хийлгэж, 0.04% буюу 50.6 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 26.4% буюу 38 071.6 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах албан шаардлага, 8.2% буюу 11 823.7 сая төгрөгийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх зөвлөмжийг холбогдох байгууллагын удирдлагад хүргүүлжээ.

2018.07.03

МЭДЭЭ

2019.02.14

2019.02.14

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР НТАГ-ын...

2019.02.14

2019.02.14

НТАГ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдвүүд Төрийн аудитын тухай хуулийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын...

2019.02.04

2019.02.04

ТӨРИЙН АУДИТЫН ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар МУЕА-ын 2015...

2019.02.04

МЭДЭЭЛЭЛ МУЕА-ын тушаалаар сар шинийн баярыг тохиолдуулан санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор Х.Оюунчимэг, Ж.Энхтуяа нарыг “Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр шагналаа....

ӨНӨӨДӨР:42
ӨЧИГДӨР:42
7 ХОНОГТ:84
САРД:921
НИЙТ:206695