sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.07.03

ХАРААТ БУС АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ, ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

         Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын 2018 оны 5 сарын 24–ний өдөр баталсан “Чанарын хяналтын төлөвлөгөө”-ний дагуу санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитын менежер, аудитор, гэрээт ажилтнууд хараат бус аудитын 22 компанийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит нь гэрээт ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, холбогдох журам, арга зүйг мөрдөж ажилласан эсэхийг үнэлж, чанарын хяналтыг хэрэгжүүллээ.

        Ингэхдээ Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2018 оны А/64 тоот тушаалаар баталсан “Хараат бус аудитын хуулийн этгээдийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх заавар, аргачлал”-д үндэслэсэн Үндэсний аудитын газрын Статистик удирдлагын газраас гаргасан “Санхүүгийн аудитын газар, аймаг нийслэл дэх Төрийн аудитын газруудын 2017 оны санхүүгийн тайланд гэрээгээр хийсэн санхүүгийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх хялбаршуулсан загвар”-ын дагуу ажиллалаа.

       Чанарын хяналтад хамрагдсан 22 аудитын хуулийн этгээдээс 21 нь 85-97.6 оноо авч, “А” буюу гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсэн, 1 хуулийн этгээд 70 оноо авч, “В” буюу гэрээний үүргээ зарим талаар биелүүлээгүй гэж гэж дүгнэгдсэн. Чанарын хяналтын дүнг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, “А“ үнэлгээ авсан аудитын хуулийн этгээдийн гэрээг сунгах, “В” үнэлгээ авсан хуулийн этгээдийн гэрээг дуусгавар болгохоор шийдвэрлэсэн.

       Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1, 8.9.2, 8.9.8, Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.5 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2017 оны А/133 дугаар тушаал, Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2017 оны А/191 дугаар тушаалаар батласан “Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын дагуу улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага - 39, төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн өмчийн оролцоот хуулийн этгээд -44, Нийслэлийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын газрын нэгтгэсэн - 1, нийт 84 байгууллагын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн хувьд аудитыг аудитын хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж аудитыг хийлгэсэн.

    Эдгээрээс 50 буюу 59.5%-д нь “Зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 31 буюу 36.9%-д нь “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт”, 3 буюу 3.6%-д нь “Дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан” дүгнэлт өгсөн байна. Нийт 143 981.3 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс аудитын явцад 65.3% буюу 94 035.4 сая төгрөгийн зөрчлийг санхүүгийн тайланд залруулга хийлгэж, 0.04% буюу 50.6 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 26.4% буюу 38 071.6 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах албан шаардлага, 8.2% буюу 11 823.7 сая төгрөгийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх зөвлөмжийг холбогдох байгууллагын удирдлагад хүргүүлжээ.

2018.07.03

МЭДЭЭ

2018.07.20

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2019 ОНД ХИЙХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ ХИЙХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАГДЛАА ...

2018.07.17

2018.07.17

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГУУДЫГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ. Нийслэл дэх Төрийн...

2018.07.10

2018.07.10

БАЯР НААДМЫН МЭНД ДЭВШҮҮЛЬЕ. Барс арслангийн хүчитнүүд нь баруун зүүнээ магнайлан гарч Хурдан харцагын хүлгүүд нь хурмаст тэнгэртээ тоосоо өргөж Эрхий мэргэн...

2018.07.09

2018.07.09

ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ. 2018 оны 07дугаар сарын 06-ны өдөр Нийслэл дэх Төрийн аудитын...

2018.07.09

2018.07.09

Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор Д.Хүрэлбаатар Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ажиллалаа. ...

ӨНӨӨДӨР:31
ӨЧИГДӨР:42
7 ХОНОГТ:73
САРД:385
НИЙТ:197888