sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2019.04.22

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

“2018 оны ОНХС-ийн зарцуулалт”

         УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, МУЕА-ын 2019 оны А/03 тушаалыг үндэслэн НТАГ-ын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөөний дагуу “ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д нийцлийн аудит хийж, тайланг баталгаажуулж, ҮАГ болон нийслэл дүүргийн засаг дарга, ИТХ-д хүргүүллээ.

          Нийслэл, дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 468 төсөл, арга хэмжээнээс 363 ажил буюу 77.6% нь хэрэгжсэн, 25 ажил буюу 5.3% нь хэрэгжиж дуусаагүй, 80 ажил буюу 17.1% нь хэрэгжээгүй байна.

        Аудитад хамрагдсан асуудлын хүрээнд 5 хууль, 4 журам, зааврын холбогдох 38 заалтыг хэрэгжүүлээгүй, сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль журмыг мөрдөөгүй зөрчлүүд илэрлээ.

          Аудитаар төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болон төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг батлахдаа зураг, төсөвгүй баталсан зэрэг зөрчилд албан шаардлага өгч, санхүүжилт илүү олгосон, алданги тооцоогүй зэрэг зөрчил дээр төлбөрийн акт тогтоож, холбогдох албан тушаалтанд хүргүүллээ. Аудитын тайланг city.audit.mn сайтад байршуулав.

2019.04.22

 НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

ӨНӨӨДӨР:11
ӨЧИГДӨР:12
7 ХОНОГТ:106
САРД:369
НИЙТ:210281