sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2019.04.22

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

“2018 оны ОНХС-ийн зарцуулалт”

         УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, МУЕА-ын 2019 оны А/03 тушаалыг үндэслэн НТАГ-ын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын баталсан аудитын төлөвлөгөөний дагуу “ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д нийцлийн аудит хийж, тайланг баталгаажуулж, ҮАГ болон нийслэл дүүргийн засаг дарга, ИТХ-д хүргүүллээ.

          Нийслэл, дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 468 төсөл, арга хэмжээнээс 363 ажил буюу 77.6% нь хэрэгжсэн, 25 ажил буюу 5.3% нь хэрэгжиж дуусаагүй, 80 ажил буюу 17.1% нь хэрэгжээгүй байна.

        Аудитад хамрагдсан асуудлын хүрээнд 5 хууль, 4 журам, зааврын холбогдох 38 заалтыг хэрэгжүүлээгүй, сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль журмыг мөрдөөгүй зөрчлүүд илэрлээ.

          Аудитаар төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болон төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг батлахдаа зураг, төсөвгүй баталсан зэрэг зөрчилд албан шаардлага өгч, санхүүжилт илүү олгосон, алданги тооцоогүй зэрэг зөрчил дээр төлбөрийн акт тогтоож, холбогдох албан тушаалтанд хүргүүллээ. Аудитын тайланг city.audit.mn сайтад байршуулав.

2019.04.22

 НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:3
ӨЧИГДӨР:64
7 ХОНОГТ:143
САРД:222
НИЙТ:216362